Nabór wniosków w 2015 roku

Nabór w 2015 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3. Biznes plan "Młody rolnik":

 • B_Plan_MR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls)
 • Rejestr wprowadzonych zmian - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - otwórz
 • Załącznik nr 2 - otwórz
 • Pomoc oraz porady dla użytkowników - otwórz

4. Oświadczenia:

 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
 • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję - otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - otwórz
7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje wzór wniosku opublikowany przy naborze z 2017 r. - przejdź

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - otwórz

W związku ze zmianą właściwości miejscowej obsługi wniosków obowiązuje instrukcja do wniosku opublikowana przy naborze z 2017 r. - przejdź

9. Załączniki do wniosku o płatność II raty pomocy

 • sprawozdanie z realizacji biznesplanu:
 • instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

10. Oświadczenia beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz

11. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

 • Informacja o realizacji warunków - otwórz
 • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
 • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz