Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

I. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór w terminie 27 sierpnia - 31 grudnia 2019 r. oraz nabór przeprowadzony w terminie 29 marca - 28 czerwca 2019 r. - otwórz

II. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - zakończone nabory przeprowadzone w terminach 7 - 29 grudnia 2017 r., 6 - 20 listopada 2017 r.;  5 - 18 października 2017 r. i 4 - 18 września 2017 r. - otwórz

III. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór przeprowadzony na przełomie 2016/2017 r. - otwórz

IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 431) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1858) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1571) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie:

V. Narzędzia pomocnicze:

Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

VI. Poradnik dla Wnioskodawców - otwórz

VII. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz

Formularz obowiązuje od 20 marca 2019 r.

  • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
  • Załącznik nr 3 - Wyliczenie kwoty pomocy, zgodnie z częścią V.A wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  • załącznik Nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

VIII. Formularz wniosku o płatność - otwórz

IX. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – otwórz

X. Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów - otwórz

XI. Zasady szacowania wartości zadania - otwórz

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - najczęściej zadawane pytania - otwórz