Poddziałanie 5.1: nabór od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW na lata 2014-2020

 • rolnikowi, na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 3. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę -  otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów na roboty budowlane, planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

 4. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNE - otwórz
 5. Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów – NIEAKTUALNE - otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność - otwórz
 7. Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz
 8. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

  • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości  - otwórz
  • Załącznik nr 3 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - otwórz
  • Załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz
  • Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1478) - otwórz
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1864) - otwórz
 11. Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz
 12. Zasady szacowania wartości zadania - NIEAKTUALNE - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 2 - 31 stycznia 2018 (otwórz)

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 września -27 października 2017 (otwórz)