Poddziałanie 5.1: nabór od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • rolnikowi, na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

(przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Załącznik nr 1 – Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące kosztorysów na roboty budowlane, planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Załącznik nr 3 – Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

4. Uwaga! Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. –NIEAKTUALNE- otwórz

5. Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

6. Załączniki do umowy o przyznanie pomocy:

  • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - otwórz
  • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - otwórz
  • Załącznik nr 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz
  • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych - otwórz

7. Formularz wniosku o płatność - otwórz

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI: 

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 223) - otwórz
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1478) - otwórz
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1864) - otwórz
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1814) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie - otwórz

9. Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020 - otwórz

10. Zasady szacowania wartości zadania – NIEAKTUALNE - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 października - 22 listopada 2019 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 5 listopada – 4 grudnia 2018 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 2 stycznia – 31 stycznia 2018 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 września – 27 października 2017 r. - otwórz