Poddziałanie 5.1: nabór 2 - 31 stycznia 2018 r.

"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW na lata 2014-2020
- rodzaj operacji związany z budową ogrodzenia chlewni lub utworzenia / zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 • format excel - otwórz
  (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)
 • format PDF - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

3. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - format PDF - otwórz
 • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - format PDF - otwórz
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

4. Broszura informacyjna podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu  "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" - otwórz

5. Szczegółowa informacja w zakresie obszarów ASF objętych wsparciem ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

6. Umowa o przyznaniu pomocy - format PDF - otwórz

7. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format excel - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości  - format excel - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - format PDF - otwórz
 • Załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - format PDF - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność - otwórz

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1478) - otwórz

10. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNE- otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 września -27 października 2017 (otwórz)