Nabór 2020 r.

Nabór 27 lutego - 27 marca 2020 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 27 lutego do 27 marca 2020 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:
•    Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz
•    Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz
•    Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz
•    Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls - otwórz
•    Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz
•    Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls - otwórz

- Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .pdf - otwórz

•    Załącznik 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – format .doc - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz


4. Biznes Plan

•    Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_NABÓR 2020- format .doc  - otwórz
•    Załącznik Nr 2 do biznes planu_Formularz PROGNOZY FINANSOWE_NABÓR 2020 r. - format .xls - otwórz
•    Załącznik Nr 3 do biznes planu_FORMULARZ_FINANSOWY_NABÓR 2020 r. - format .xls - otwórz
•    Załącznik Nr 4 do biznes planu_Charakterystyka produkcji rolnej oraz wydajności produkcji przetwórczej wnioskodawcy - format.xls - otwórz
•    Załącznik Nr 5 do biznes planu_Oświadczenie (współ)właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji - format .xls - otwórz

4b. Wskaźniki dotyczące naboru z 2020 r. w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 - otwórz

5. Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r.( z późn. zm.), na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru luty/marzec 2020 – format .pdf - otwórz

6. Stopa bezrobocia za grudzień 2019 r. opublikowana przez GUS – format .xlsx - otwórz

7. Wniosek o płatność:

•    format .xls - otwórz
•    format .pdf - otwórz

8. Załączniki do wniosku o płatność:
•    Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn / urządzeń (format.xls) - otwórz
•    Wykaz działek (format.xls) - otwórz
•    Zestawienie zawartych umów długoterminowych (format.xls) - otwórz
•    Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont/korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego (format.doc) - otwórz
•    Sprawozdanie z realizacji operacji (format.xls) - otwórz
•    Oświadczenie dotyczące zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych ( format.doc) - otwórz

9.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -  format .pdf - otwórz

10. Umowa o przyznaniu pomocy:

11. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

  • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
  • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
  • Informacja po realizacji operacji (format .xls) - otwórz
  • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( format .doc) - otwórz
  • Klauzula informacyjna (format .doc) - otwórz
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (format .doc) - otwórz
  • Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (format .doc) - otwórz

12. Instrukcja do Informacji po realizacji operacji
•    format .doc - otwórz

13. Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
•    format .xls - otwórz
•    format .pdf - otwórz

14. Załączniki do wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój":

•    Załącznik 1 -Oświadczenie dot. nieruchomości na której realizowana będzie operacja - otwórz
•    Załącznik 2 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny - otwórz
•    Załącznik 3 -  Oświadczenie umowy z producentami - otwórz
•    Załącznik 4 - Oświadczenie 10 od producentów ekologicznych - otwórz
•    Załącznik 5 - Oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki - otwórz

15. Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
•    format .pdf - otwórz

16. Umowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznaniu pomocy:
•    format (pdf) - otwórz

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1191) - format .pdf - otwórz

19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1750) - format .pdf - otwórz

20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 475) - format .pdf - otwórz

21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1245) - format .pdf - otwórz

22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1107) - format .pdf - otwórz

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2409) - format .pdf - otwórz

24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1235) - format .pdf - otwórz

25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 44) - format .pdf - otwórz

26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 651) UWAGA! Tekst jednolity - format .pdf - otwórz