Nabór 2016 r. - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (nabór tematyczny)

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

 

Uwaga!

Informujemy, że wnioskodawca lub beneficjent, który chce otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-2020, musi posiadać wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki. W przypadku gdy rachunek ten jest oprocentowany, odsetki naliczone od zaliczki będą podlegały rozliczeniu we wniosku o płatność, tj. wnioskowana kwota pomocy zostanie pomniejszona przez Agencję o wysokość zgromadzonych odsetek.

Beneficjent otrzymaną zaliczkę zobowiązany jest przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy.

Zatem zaliczka nie może zostać przeznaczona np. na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT), spłatę kredytu a w przypadku leasingu na opłaty ubezpieczeniowe, marżę finansującego lub odsetki.

Nabór wniosków od 29 września do 28 października 2016 r.
 
1.    Wniosek o przyznanie pomocy:

2.    Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji- format .xls - otwórz
 • Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls - otwórz
 • Załącznik - Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .pdf - otwórz

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz

4.    Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_NABÓR TEMATYCZNY- format .doc - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_- Charakterystyka produkcji rolnej [dot. podmiotów ubiegających się o pomoc wykorzystujących surowiec pochodzący z własnego gospodarstwa] oraz wydajności produkcji przetwórczej podmiotu ubiegającego się o pomoc.- format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją itp.)- format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu - _ Zaktualizowana wartość netto operacji - formularz - format .xls - otwórz

4a. Prezentacja dot. biznes planu- nabór tematyczny - otwórz

5.    Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 3 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru wrzesień 2016 - format.xls - otwórz

UWAGA! W związku z aktualizacją danych opublikowanych przez GUS plik z pkt. 5 przestaje obowiązywać!

5a.   Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 3 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru wrzesień 2016 - dane obowiązujące - format.xls - otwórz

6.    Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - otwórz

 • Załącznik 1 -Oświadczenie dot. nieruchomości na której realizowana będzie operacja - otwórz
 • Załącznik 2 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny - otwórz
 • Załącznik 3 -  Oświadczenie umowy z producentami - otwórz
 • Załącznik 4 - Oświadczenie 10 od producentów ekologicznych - otwórz
 • Załącznik 5 - Oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki - otwórz

7.    Instrukcja wypełniania Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - otwórz

8. Umowa o przyznaniu pomocy - wersja obowiązująca od 25 października 2018 r.

8a. Umowa o przyznaniu pomocy - wersja obowiązująca od 30 października 2018 r.

9. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy od 25 października 2018 r.

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) – otwórz
 • Informacja po realizacji operacji - dla umów o przyznanie pomocy zwartych do dnia 8 czerwca 2018 r., włącznie. (format .xls) – otwórz
 • Informacja po realizacji operacji - dla umów o przyznanie pomocy zwartych od dnia 9 czerwca 2018 r. - otwórz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( format .doc) - otwórz

9a. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy obowiązującej od 30 października 2018 r.:

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz
 • Informacja po realizacji operacji - dla umów o przyznanie pomocy zwartych do dnia 8 czerwca 2018 r., włącznie. (format .xls) – otwórz
 • Informacja po realizacji operacji - dla umów o przyznanie pomocy zwartych od dnia 9 czerwca 2018 r. - otwórz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( format .doc) - otwórz

10. Wniosek o płatność - wersja obowiązująca od 28 styczeń 2020 r.:

11. Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn / urządzeń (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie zawartych umów długoterminowych (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont (format.doc) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych - otwórz

12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

13.   Instrukcja do Informacji po realizacji operacji- dla umów o przyznanie pomocy zwartych do dnia 8 czerwca 2018 r., włącznie.

13a.  Instrukcja do Informacji po realizacji operacji- dla umów o przyznanie pomocy zwartych do dnia 9 czerwca 2018 r., włącznie.

14.    Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach poddziałania 4.2 PROW na lata 2014-2020 - otwórz

15. Umowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo  następcy prawnego beneficjenta o przyznaniu pomocy:

16.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

17.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1191) - format .pdf - otwórz

18.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1750) - format .pdf - otwórz

19.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 475) - format .pdf - otwórz

20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1245) - format .pdf - otwórz

21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1107) - format .pdf - otwórz

22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2409) - format .pdf - otwórz

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1235) - format .pdf - otwórz

24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 651) UWAGA! Tekst jednolity - format .pdf - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz