Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 31 marca – 30 czerwca 2020 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - nabór 2020

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa ARiMR wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru, z 29 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.

  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz

(W dniu 8.05.2020 r. dokonano aktualizacji „terytu” w formularzu BPlan_MGR. W  przypadku wypełnienia dokumentu na wcześniejszej wersji Biznesplanu nie ma konieczności aktualizowania jej do obecnie obowiązującej)

 • Instrukcja importu danych z plików .csv do skoroszytu B_Plan - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz

3. Poradnik dla Wnioskodawców operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” - otwórz