Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 28 czerwca- 27 lipca 2018 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - nabór 2018

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
   Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz
 • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
  UWAGA !
  Wnioskodawcy, którzy planują ubiegać się o pomoc i mają problemy z otwarciem Biznesplanu, pomimo dostosowania się do poleceń zawartych w informacji udostępnionej powyżej - w takiej sytuacji dopuszczalne jest skorzystanie ze skoroszytu Biznesplanu (wersja BP - 2018.002) udostępnionego dla naboru 19 luty - 20 marca 2018 r. - przejdź

 • Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro)- otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie - otwórz