Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór 2016

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - nabór 2016

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
  18.03.2016 r. udostępniono zmienione skoroszyt z wzorem wniosku o przyznanie pomocy w którym umożliwiono dodawanie grup zadań w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i zastosowano zawijane tekstu pkt 11 Opis, w jaki sposób operacja wpływa na kryteria wojewódzkie części D-Pozostałe operacje.

 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
   Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólnymi zasadami ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  16.03.2016 r. udostępniono zmieniony skoroszyt biznesplanu, w którym wyeliminowano błędy występujące podczas edycji skoroszytu w MS Excel 2003. Wprowadzone zostały ulepszenia związane uwzględnieniem pozostałej produkcji w wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
  Jednocześnie informujemy, iż w przypadku edytowania skoroszytu w wersji Excel wyższej od MS Excel 2003 dla gospodarstw nieprowadzących produkcji uwzględnianej w tab. 13, 14 i 15 udostępnionego skoroszytu, nie ma konieczności aktualizacji skoroszytu biznesplanu wypełnionego na wersji 2016.002 do wersji obecnie udostępnionej tj. 2016.003.
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro)- otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie - otwórz