Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór 2015

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014 - 2020 - nabór 2015

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Wniosek - nowa formuła, wersja ułatwiająca wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy, format excel (xlsm) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólnymi zasadami ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Rejestr wprowadzonych zmian -  otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie - otwórz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszelkie uzupełnienia do złożonych wniosków można składać do 29 kwietnia 2016 r., niezależnie od terminu jaki został wskazany w pismach z Oddziałów Regionalnych. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania wsparcia.
Zmiana ta wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które weszło w życie 30 marca 2016 r.  - otwórz rozporządzenie