Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
   Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  Uwaga!
  Wersja BP (2018.002) zamieszczona w dniu 2.02.2018 posiada w stosunku do zamieszczonej w dniu 18.01.2018 (wersji 2018.001) poprawione w Tabeli 26. Zestawienie zwracanie informacji czy 50 % UR jest objętej systemem rolnictwa ekologicznego.
  W przypadku pobrania wcześniejszej wersji Biznesplanu nie ma konieczności aktualizowania jej do obecnie obowiązującej.
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro)- otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie - otwórz