Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 27 grudnia 2016 r.

Formularz wniosku o płatność - otwórz
Formularz obowiązuje od dnia 27 grudnia 2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Załączniki udostępnione na formularzach ARiMR:

  • Wzór oświadczenia o oddzielnym systemie rachunkowości - otwórz
  • Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia - otwórz
  • Wzór oświadczenia o oprocentowaniu - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz
    Informacje wyjaśniające w zakresie prawidłowego wypełniania Sprawozdania - otwórz
  • Tabela pomocnicza - otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) - otwórz

W związku z wprowadzeniem zmienionego formularza wniosku o płatność, dotychczasowy załącznik "Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych" przestał obowiązywać. Zatem w stosunku do beneficjentów, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych warunek dotyczący prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dotyczący prowadzenia "Zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję" uważa się za spełniony poprzez wypełnienie Kolumny 11 części V formularza wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".

W przypadku osób wspólnie wnioskujących (poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych") zaleca się aby wybrać jeden sposób przypisywania numerów ewidencyjnych dla dokumentów i uwzględniać go w kolumnie  11 części V wniosku o płatność pt. "Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowalnych".  Jeżeli natomiast sposób ewidencji prowadzony przez poszczególnych beneficjentów nie jest jednakowy, takie rozwiązanie również jest akceptowalne.