Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - najczęściej zadawane pytania

1. Kto wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zobowiązany jest złożyć Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o spełnieniu w gospodarstwie wymagań określonych w Programie działań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych?

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o spełnieniu w gospodarstwie wymagań określonych w Programie działań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych należy składać w sytuacji, gdy operacja obejmuje wyłącznie realizację inwestycji polegającej na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do nawożenia.

W  zmienionym przepisie § 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego dopuszczono możliwość dofinansowania zakupu sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych w przypadku, gdy w gospodarstwie są spełnione, określone w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (dalej Program działań), warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych. W związku z tym, w oparciu m.in. o złożone przez rolnika oświadczenie o przechowywaniu nawozów naturalnych płynnych zgodnie z warunkami określonymi w Programie działań, dołączane do wniosku o przyznanie pomocy, umożliwia się realizację tego typu inwestycji bez uzależniania jej realizacji od wykonania zadań związanych z przygotowaniem miejsc do przechowywania nawozów naturalnych.

W przepisach rozporządzenia wykonawczego nie określono warunku przyznania pomocy na budowę przykładowo wyłącznie silosu na kiszonkę, lub zarówno silosu na kiszonkę i zakupu wozu asenizacyjnego, od uprzedniego dostosowania gospodarstwa do warunków przechowywania nawozów naturalnych, a zatem nie ma obowiązku aby przekładać ww. oświadczenie w przypadku realizacji takich operacji.

2. W przypadku planowanej operacji polegającej wyłącznie na doposażeniu gospodarstwa w wóz asenizacyjny istnieje konieczność wykazania, że w gospodarstwie są spełnione warunki w zakresie przechowywania nawozów naturalnych płynnych. W jakiej sytuacji można uznać, że dane gospodarstwo jest w takim zakresie dostosowane?

W myśl zmienionego przepisu § 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, "pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych".

Można uznać, w przypadku gdy Wnioskodawca planuje jako operację zakup wyłącznie wozu asenizacyjnego z aplikatorem, że jego gospodarstwo jest dostosowane do przechowywania nawozów naturalnych płynnych  jeżeli zapewnione są w nim warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych, umożliwiające ich składowanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przy obliczaniu pojemności zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych należy stosować współczynniki DJP oraz zasady określone w Programie działań.

3. Czy osoba nie będąca młodym rolnikiem może budować silos, jeżeli deklaruje dostosowanie gospodarstwa do warunków przechowywania kiszonek lub dopiero zamierza przechowywać kiszonki w swoim gospodarstwie?

W Programie działań wprowadzono m.in. wymóg przechowywania kiszonek w sposób zabezpieczający przez przenikaniem odcieków do gruntu i wód. Warunek odnoszący się do właściwego przechowywania kiszonek stał się obowiązujący z dniem wejścia w życie Programu działań. W związku z tym operacja obejmująca inwestycję z tego zakresu może być realizowana wyłącznie przez młodych rolników, w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.

Zatem w przypadku, gdy Podmiot spełnia warunki określone dla "młodego rolnika", może realizować operację polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do przechowywania kiszonek, ale tylko w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.

Jednocześnie, aby skutecznie realizować założenia dla tego instrumentu wsparcia, jakim jest m.in. zabezpieczenie wód przed wyciekami z miejsc składowania kiszonek poprzez doposażenie gospodarstwa w odpowiednie miejsca do ich przechowywania, umożliwia się realizację tego typu inwestycji również w przypadku, gdy z deklaracji młodego rolnika wynika, iż przechowuje te pasze na zabezpieczonym, ale nietrwałym gruncie, tj. na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki.

Zatem nie jest możliwe w ramach operacji typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę przez podmiot nie będący młodym rolnikiem, nawet jeśli deklaruje dostosowanie swojego gospodarstwa do warunków przechowywania kiszonek lub dopiero zamierza przechowywać kiszonki w swoim gospodarstwie.

4. Czy w ramach tego mechanizmu wsparcia mogę przebudować budynek inwentarski z uwzględnieniem budowy zbiornika na gnojowicę pod budynkiem?

W ramach operacji typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" nie przewiduje się przebudowy budynków inwentarskich.

Do kosztów kwalifikowalnych ww. operacji zalicza się koszty budowy, przebudowy lub zakupu:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,
  • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,

 - wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia.

Jeśli z posiadanej dokumentacji będzie wynikało, iż projekt budowlany dotyczy np. przebudowy zbiorników do przechowywania gnojowicy, nawet jeśli znajduje się on pod istniejącą oborą, uwzględniając cel jakiemu ma służyć realizacja takiej operacji zgodny z założeniami "Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", finansowanie takiej operacji jest możliwe. Jeśli natomiast inwestycja związana z przebudową zbiornika wiązałaby się z modernizacją obory, to koszty związane z przebudową/rozbudową zbiornika na gnojowicę, które stanowią koszt kwalifikowalny, muszą zostać wydzielone z pozostałych kosztów związanych z przebudową podłogi. W przypadku braku rozdzielenia tych kosztów, nakłady związane z rozbudową/przebudową zbiornika nie zostaną objęte wsparciem w ramach tego typu operacji.