Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (2018)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw - nabór ofert do 17.04.2018 r.

W dniu 26.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi/Centrala zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 135 000 € prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) - otwórz ogłoszenie

Postępowanie dotyczy realizacji trzyletnich programów doradczych dla 28 250 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) rolników prowadzących gospodarstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej odbiorcami usług doradczych. Programy doradcze będą realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.

Każdy trzyletni program doradczy, realizowany w ramach zamówienia, zawiera 3 usługi doradcze, które muszą być realizowane zgodnie z metodykami doradzania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie z tym, że usługa doradcza Rachunkowość w gospodarstwie rolnym – musi być realizowana przez 3 lata. Metodyki stanowią załącznik do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 64 części odpowiadające jednostkom terytorialnym NUTS 3 zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.

Zamawiający (ARiMR) dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy, tj. złożenie przez jednego Wykonawcę oferty na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia.
Oferty można składać w kancelarii Centrali Agencji w terminie do dnia 17.04.2018 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33.

Dokumenty:
1.    Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:
Uwaga: Nowy wzór umowy i załączników do niej

Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz
Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

2.    Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia:

Uwaga: nowy wzór WOP (2z) i jego załączników

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna - otwórz

Wniosek o płatność z załącznikami pdf – otwórz

Uwaga: nowy wzór Instrukcji wypełniania wniosku o płatność (2z) i jego załączników - otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz