Poddziałanie: 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnymi usługi z zakresu zastępstw - nabór ofert do 14.09.2020 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw - nabór ofert do 14.09.2020 r.

W dniu 07.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 135 000 € prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Postępowanie dotyczy realizacji dwuletnich programów doradczych dla 402  (słownie: czterystu dwóch) rolników prowadzących gospodarstwa na terenie województwa lubuskiego, zwanych dalej odbiorcami usług doradczych. Programy doradcze będą realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.

Każdy, dwuletni program doradczy, realizowany w ramach zamówienia, zawiera co najmniej 2 usługi doradcze, które muszą być realizowane zgodnie z metodykami doradzania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. W ramach programu doradczego ma być obowiązkowo świadczona usługa doradcza pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, a druga (i ewentualnie kolejne) usługa doradcza w ramach programu ma być oferowana indywidualnie rolnikowi i wybierana wspólnie z nim, spośród usług wskazanych opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 16 części.

Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej: „ustawą”. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę oferty na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia.

Oferty można składać w kancelarii Centrali Agencji w terminie do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33.

Dokumenty:
1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Załącznik nr 9 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
Aneks do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami - otwórz

Instrukcji wypełniania wniosku o płatność i jego załączników - otwórz

Uwaga: Nowy wzór WOP (3z) i jego załączników oraz instrukcji jego wypełniania.