Archiwum

Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2020 r.

Komunikat Prezesa ARiMR Pani Haliny Szymańskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania: „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków przeprowadzonym w 2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 września do 29 października 2020 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 598 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Kolejność przysługiwania pomocy (nabór 2020)

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

Wnioskodawcom, którym pomoc przysługuje, zostaną wydane decyzje o przyznaniu pomocy. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia przyznana pomoc finansowa ustalona będzie w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przyznanych w roku, od którego wnioskodawca uczestniczy w systemie małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

Przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego musi nastąpić do 31 grudnia 2020 roku. W przypadku przekazania gospodarstwa w 2020 roku, wysokość pomocy będzie określona jako równowartość 120% płatności dla małych gospodarstw.