Wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a - stan wg Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Akty wspólne dla wszystkich poddziałań:

§    Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541, z późn. zm.);
§    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tekst jednolity z 20 stycznia 2021 roku (Dz.U.2021 poz. 182)
§    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - tekst jednolity z 21 maja 2019 r. (Dz.U.2019 poz.1167)
§    Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719);
§    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1857 oraz z 2017 r. poz. 551 oraz z 2018 r. poz. 1691);

Akty dedykowane poddziałaniu 19.2

§    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tekst jednolity z 12 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 664)
– zmiana z 8 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2023)
– zmiana z 2 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1555)

§    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 1196)
– akt jednorazowy z 3 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1196)
– zmiana z 3 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 418)

§    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – tekst jednolity z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 818)

Akty dedykowane poddziałaniu 19.3

§    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tekst obowiązujący z 19 października 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1839)
– zmiana z 15 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1015)
– zmiana z 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1698)
– zmiana z 15 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1274)

Akty dedykowane poddziałaniu 19.4

§    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tekst obowiązujący z 23 października 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1822)
– zmiana z 2 listopada 2018 (Dz.U. 2018 poz. 2116)