Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nabór 2019 r.

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.
Wnioski należy składać w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Informujemy, że termin na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, wyznaczony zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na dzień 26 maja 2020 roku, zostaje przesunięty na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

2) Opis planowanej operacji:

 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

3) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:

 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

4) Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa Beneficjenta lub jego części / następcy prawnego Beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów:  

 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

6) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów:

 • Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

8) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z):

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

10) Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

11) Sprawozdanie z realizacji operacji

 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

12) Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług

 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

13) Oświadczenie o numerzu rachunku bankowego

 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

14) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

15) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 6 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 6 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

16) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

Archiwalne nabory