Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 12 marca 2020 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

1. Wniosek o przyznanie pomocy – otwórz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • Załącznik 1 – informacja dotycząca podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej - otwórz
 • Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - otwórz
 • Załącznik 3 - opis planowanej operacji - otwórz
 • Załącznik 4 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - otwórz
 • Załącznik 5 - opinia o innowacyjności - otwórz
 • Załącznik 6 - oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości - otwórz
 • Załącznik 7 - oświadczenie przedsiębiorców wchodzących w skład grupy operacyjnej, którzy działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo - otwórz
 • Załącznik 8 – oświadczenie pełnomocnika/osoby uprawnionej do kontaktu dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz
 • Załącznik 9 – wykaz miejsc realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik 10 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy - otwórz

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Uwaga! Zmieniony formularz umowy o przyznaniu pomocy i załączników - zatwierdzone w dniu 15 grudnia 2020 r.

4.    Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

5.    Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
 • Załącznik 2 - Wykaz miejsc realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz
 • Załącznik 4 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz
 • Załącznik 5 – Informacja na temat realizowanej operacji – format excel - otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej  - otwórz
 • Załącznik 8 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

6.    Wniosek o płatność wraz z załącznikami - otwórz

7.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Legislacja:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.) - otwórz

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – otwórz

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427 i 1732) - otwórz

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 80) - otwórz

3. Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz