Ważna Informacja dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków działania M16 "Współpraca" - otwórz

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Szanowni Państwo,
w związku z trwającą weryfikacją dokumentów aplikacyjnych podkreślamy, że zgodnie z przepisami prawa, można tylko raz złożyć uzupełnienia dokumentacji na wezwanie pracownika oceniającego wniosek. Dlatego przypominamy o konieczności dołączania do wniosku kopii ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz
 2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy - Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

  • Załącznik 1 - skład grupy operacyjnej - otwórz
  • Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - otwórz
  • Załącznik 3 - opis planowanej operacji - otwórz
   Uwaga: aktualizacja załącznika nr 3 w pkt. 8 kwota zaliczki - usunięcie walidacji pola.
  • Załącznik 4 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - otwórz
  • Załącznik 5 - opinia o innowacyjności - otwórz
  • Załącznik 6 - oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości - otwórz
  • Załącznik 7 - oświadczenie przedsiębiorców wchodzących w skład grupy operacyjnej, którzy działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo - otwórz
  • Załącznik 8 - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy pełnomocnika/osoby uprawnionej do kontaktu) - otwórz
  • Załącznik 9 - wykaz miejsc realizacji operacji - otwórz

 3. UWAGA! ZMIENIONA WERSJA INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (zmiany w kolorze czerwonym)
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

  • Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Rozliczanie robót budowlanych - otwórz
  • Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Opis planowanej operacji - otwórz

 4. Wniosek o płatność - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz
 6. Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz
 7. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

  • Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik 2 - Wykaz miejsc realizacji operacji - otwórz
  • Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz
  • Załącznik 4 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz
  • Załącznik 5 - Informacja na temat realizowanej operacji

  • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
  • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej  - otwórz
  • Załącznik 8 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

 8. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - otwórz

Legislacja

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej(Dz. U. poz. 396) - otwórz
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1226) - otwórz
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1683) - otwórz
 4. Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Podstawowe informacje w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020 - otwórz