Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427 i 1732), zwanego dalej „rozporządzenie”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/rolnictwo/wspolpraca1 oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html

W ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzenie nr 1305/2013”, jeżeli ta grupa:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

a) rolnicy,
b) właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020),
c) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:
- pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z poźn. zm.),
- pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,
d) przedsiębiorcy,
e) podmioty świadczące usługi doradcze;

2) działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

a) nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
b) nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
c) nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
d) nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
e) tworzenia lub rozwoju:
- krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub
- rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013,
- dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów  objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) ma nadany:

a) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 1824),

4) posiada zdolność prawną, a w przypadku gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html .
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.

Pomoc przysługuje według kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie ww. kryteriów.

Informacje na temat działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Jednocześnie informuję, że ogłaszany nabór jest trzecim naborem wniosków w zakresie działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.