POMOC KRAJOWA - wnioski archiwalne

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu prowadzącemu w 2016 r.  gospodarstwo, w którym utrzymywany jest  drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - nabór trwa od 1 do 28 lutego 2017 r. - otwórz

Wniosek o udzielnie pomocy finansowej rolnikom, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%  spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania - nabór wniosków do 5 grudnia 2016 r. - otwórz

Wniosek o udzielenie  pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych w ramach programu bioasekuracji przez producenta rolnego, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) wnioski można składać od 17.10 - 5.11.2016 - otwórz


Pomoc klęskowa 2016 r. wnioski można składać od 17.10 - 31.10.2016 - otwórz

Pożyczka dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wnioski były przyjmowane od 28 września do 15 października 2016 r. - otwórz

Wniosek o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnie (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji (nabór wniosków od 29 kwietnia do 29 lipca 2015 r.)

 

Pomoc finansowa dla producentów rolnych z Podlasia, którym w 2014 roku dziki zniszczyły uprawy (nabór wniosków do 31 marca 2015 r. )

 

Pomoc finansowa dla rolników, którzy w 2014 r. byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek (nabór wniosków do 14 listopada 2014 r.)

 

Pomoc z budżetu krajowego dla rolników poszkodowanych w 2013 roku przez klęski żywiołowe: powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny

 

Wniosek o przyznanie płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012