Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - nabór wniosków w 2009 r.

 

Dokumenty aplikacyjne naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 1 grudnia 2009 r. informacji Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja o naborze wniosków od dnia 16 grudnia 2009 r. dla działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 226/09/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

  • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje (pola) o numerach: I - pkt: 1.1, 3.1, 3.3, II - pkt: 11, 14; IV - pkt: 22, 24; V; VII; określone we wniosku stosownymi przypisami oraz dodatkowo wyróżnione żółtym tłem, których niewypełnienie (zgodnie z przepisem §11 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

  • Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, odnośnie których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych - wymienione w części VI wniosku - pkt: 1, 2, 3 (zgodnie z przepisem §11 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r.) skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

  • Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;

  • Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

  • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez nadleśniczego lub jego pełnomocnika, we wszystkich wymaganych do tego miejscach;

  • Wniosek nadleśniczy składa osobiście albo upoważniona osoba, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Formularz wniosku

 • Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/09/01

W-1_226 (.pdf)

W-1_226 (.xls)

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;

W-1.1_226 (.pdf)

W-1.1_226 (.doc)

 • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

W-1.2_226 (.pdf)

W-1.2_226 (.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/09/01

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla wersji wniosku PROW 226/09/01

IW-1_226 (.pdf)

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Formularz wniosku o płatność:

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls) (aktualizacja październik 2012)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Akty prawne

 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 890) - otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658).

Rozporządzenie 1 226 - D20080658.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 832).

Rozporządzenie 2_226 - D20090832.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 129 poz 870).

Rozporządzenie 3 226 - D20100870.pdf

Uwaga

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

 

 

 

 

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - nabór wniosków w 2010 r.

 • Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/09/01

W-1_226 (.pdf)

W-1_226 (.xls)

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;

W-1.1_226 (.pdf)

W-1.1_226 (.doc)

 • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

W-1.2_226 (.pdf)

W-1.2_226 (.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/09/01

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla wersji wniosku PROW 226/09/01

IW-1_226 (.pdf)

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Formularz wniosku o płatność:

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

  Akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658).

  Rozporządzenie 1 226 - D20080658.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 832).

  Rozporządzenie 2_226 - D20090832.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 129 poz 870).

  Rozporządzenie 3 226 - D20100870.pdf

  Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

  Uwaga

  W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.