Wykaz załączników do płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok

1. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w 2013 roku rolnik składa następujące załączniki:

 • dokument poświadczający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - wariant 6.1;
 • kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - wariant 6.3;
 • kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

  • rolnika,
  • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
  • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

- zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - wszystkie warianty Pakietu 7;

dla bydła niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych (symbol formularza OB-1/110) - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZB-1/110)- otwórz

dla klaczy niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz klaczy zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych (symbol formularza OK-1/110 - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZK-1/110 - otwórz

dla owiec niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz owiec matek zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych (symbol formularza OO-1/110) - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZO-1/110) - otwórz

dla świń niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz loch zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych (symbol formularza OL-1/110) -  otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZL-1/110) - otwórz

Dodatkowo do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa:

 • świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie - wariant 6.2;
 • informację o wynikach badania w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - wariant 6.2;
 • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny (otwórz O-39)- wariant 6.2.
 • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - dotyczy rolników realizujących warianty 2.3 i 2.4 od roku 2013 - Z-1/110 - otwórz  

W przypadku gdy rolnik ubiega się po raz pierwszy o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do danej działki rolnej, dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:

 1. jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa (O-1/01) - otwórz  
 2. w obrębie działki rolnej znajdują się:
  1. drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
  2. rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  3. oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 (O-3/01) - otwórz 

- chyba że rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył materiał graficzny.

2. Do wniosku o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa następujące załączniki:

 • potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - wariant 6.3;
 • kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:
  • rolnika,
  • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
  • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek

- zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - wszystkie warianty Pakietu 7;

 • kopię umowy zmieniającej umowę na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genowych - w przypadku realizacji wariantu 6.3, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego umowa ta została zmieniona;
 • dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru za czwarty rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego - wariant 6.1;

Dodatkowo do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, rolnik składa zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - dotyczy rolników realizujących warianty 2.3 i 2.4 od roku 2013 - Z-1/110 - otwórz.  

Wyjątkowo w 2013 roku wraz z wnioskiem o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa:

 • świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie - wariant 6.2;
 • informację o wynikach badania w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - wariant 6.2;
 • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej - w drugim roku uprawy tej rośliny, z informacją, że plantacja została założona w roku 2012 (otwórz O-30/110) - wariant 6.2.

Jeżeli rolnik, który realizuje wariant 6.2, wraz z wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej nie złoży tych dokumentów, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa go do ich złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku gdy rolnik nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego wytworzonego w 2012 r. w ramach realizacji wariantu 6.2 lub nie złożył w terminie wymaganych dokumentów, 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za realizację tego wariantu za 2012 r. podlega zwrotowi.

Materiał graficzny.

Rolnik zaznacza na materiale graficznym, dołączanym do wniosku:

 1. granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
 2. część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku - w przypadku realizacji Pakietu 3, 4 lub 5,
 3. miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6

- a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej począwszy od drugiego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego.

Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

 1. obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;
 2. znajdujące się w obrębie działki rolnej:

  1. drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  2. rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  3. oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

W przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe rolnikowi należy udostępnić materiał graficzny, na którym zaznacza:

 1. granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
 2. część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku - w przypadku realizacji Pakietu 3, 4 lub 5,
 3. miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6

- a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

 1. obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;
 2. znajdujące się w obrębie działki rolnej:

  1. drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  2. rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  3. oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.


Tabela. Wykaz załączników do wniosków w 2013 r. - wnioski pierwszoroczne i kontynuacyjne o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - otwórz