Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2013 roku

Wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW:

 • Materiał graficzny,
 • Oświadczenie o uprawie zbóż - otwórz,
 • Oświadczenie o elementach krajobrazu podlegających zachowaniu - otwórz,
 • Oświadczenie współposiadacza działek rolnych o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność - otwórz

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzone postępowania - przekazanie gospodarstwa:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego - otwórz,
 • oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW - otwórz,
 • umowa sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku, lub kopia takiej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów - w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego.

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzone postępowania - śmierć rolnika do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika - otwórz,
 • Oświadczenie spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - otwórz,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
 • oświadczenie spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności - otwórz,
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów,

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzone postępowania - śmierć rolnika po dniu doręczenia decyzji:

 • wniosek o wypłatę płatności ONW - otwórz
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • oświadczenie spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wypłatę płatności - otwórz 
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, do których została przyznana płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzone postępowania - następstwo prawne:

 • wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego - otwórz 
 • oświadczenie następcy prawnego rolnika przejmującego posiadanie gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW - otwórz 
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Wykaz załączników składanych w trakcie prowadzone postępowania - zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej:

 • Oświadczenie rolnika o przeprowadzeniu modernizacji gruntów rolnych - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika o wykonaniu prawa pierwokupu - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika o wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy dzierżawy - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika o scaleniu/podziale gruntów rolnych - otwórz 
 • Inne dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania i będących  wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.

Inne dokumenty:

 • Żądanie doręczenia decyzji - otwórz 
 • Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz
 • Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego - otwórz