Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2013 roku

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej:

 • Materiał graficzny,
 • Oświadczenie o uprawie zbóż - otwórz
 • Oświadczenie o elementach krajobrazu podlegających zachowaniu - otwórz 
 • Oświadczenie współposiadacza działek rolnych o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność - otwórz 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej:

 • Oświadczenie o przeznaczeniu traw uprawianych na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy - otwórz 
 • Oświadczenie o objęciu oceną polową roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany - otwórz 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej:

 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt - otwórz 
 • Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez małżonka do rejestru koniowatych - otwórz ,
 • Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był małżonek rolnika - otwórz 
 • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka albo
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku  albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.
 • Umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały nabyte lub kopia takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów;
 • Oświadczenie o nabyciu własności wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą - otwórz
 • Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą - otwórz ,
 • Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami - otwórz 
 • Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami zgłoszonej przez małżonka rolnika - otwórz 
 • Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej, ustalonej dla małżonka rolnika - otwórz .

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu - otwórz 
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego - otwórz 
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym,
 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi - otwórz 
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego - otwórz ,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym
 • umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą - otwórz 
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmieli niezwiązanej z produkcją przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • Dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy - otwórz 
 • Umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;
 • Kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów):

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności do pomidorów - otwórz 
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą - otwórz 
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności do pomidorów przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy - otwórz 
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopia takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich:

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności do pomidorów - otwórz 
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą - otwórz 
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 • umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności do pomidorów przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy - otwórz 
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopia takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności cukrowej:

 • Kopię umowy dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, potwierdzoną przez producenta cukru lub oryginał takiej umowy (jeżeli rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej do ilości buraków cukrowych objętych taką umową)
 • umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do zawartej umowy na rok 2006/2007, potwierdzone przez producenta cukru, w przypadku, gdy rolnik, który zawarł z producentem cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do umowy na rok gospodarczy 2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty cukru i nie ubiegał się o płatność cukrową w 2011 roku do ilości buraków objętych tymi umowami lub aneksami,
 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności - otwórz 
 • Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą - otwórz 
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku, albo
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji,
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo
 •  umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności cukrowej przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
 • Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności - otwórz 
 • dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji,
 • Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy ustawy - otwórz 
 • umowa, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji,
 • kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia.

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do krów i owiec:

 • Informację o numerach identyfikacyjnych krów, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec - otwórz 
 • Informację o numerach identyfikacyjnych owiec, do których rolnik ubiega się o płatność do krów i owiec - otwórz 
 • Oświadczenie współposiadacza krów lub owiec - otwórz 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do tytoniu:

 • Oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji - otwórz 
 • Oświadczenie o zawarciu umowy przez małżonka - otwórz 
 • Kopia umowy na uprawę tytoniu,

Inne dokumenty:

 • Wykaz rolników będących członkami grupy producentów tytoniu, w imieniu których grupa podpisała umowę na uprawę tytoniu (przykładowy wzór)
 • Wykaz działek ewidencyjnych na których prowadzona jest uprawa tytoniu (przykładowy wzór),
 • Wzór żądania doręczenia decyzji - otwórz 
 • Wzór wniosku o udostępnienie decyzji - otwórz
 • Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego - otwórz