Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2013

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 r.:

- otwórz (pdf)

- otwórz (aktywny pdf)

Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku - otwórz
Jeśli rolnik nie złoży tej informacji zobowiązany będzie do zwrotu płatności, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2013 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2013 roku - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013 - otwórz

Składanie wniosku przez Internet - otwórz

Inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową w 2013 roku:

 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowejotwórz
 • Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz 
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz 
 • Plan działalności rolnośrodowiskowej
  Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej t.j. do dnia 10 czerwca 2013 r., przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.
  Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Podział roślin na grupy upraw do zastosowania w zmianowaniu dla Pakietu 1 "Rolnictwo zrównoważone" - otwórz 

Wniosek o:

 • przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-4/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz;

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):

  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

 • o wypłatę płatności rolnośrodowiskowych:

  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz.

 • wskazanie zwierząt w zależności od gatunku:

 • oświadczenia:

  • O-25/110 - otwórz - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego;
  • O-28/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej;
  • O-29/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej.