Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Wniosek o przyznanie płatności za 2019 r. - eWniosekPlus (płatności bezpośrednie; ONW; rolno-środowiskowo-klimatyczne; rolnictwo ekologiczne) - wnioski można składać do 31 maja 2019 r.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Premie dla młodych rolników - wnioski można składać od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - nabór wniosków od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Eksperci - działanie M16 Współpraca - nabór wniosków od 30 kwietnia do 31 maja 2019 roku

Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej -  nabór wniosków od 29 marca do 28 czerwca 2019 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków od 29 marca do 27 maja 2019 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r

Wsparcie na zalesianie - wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020:

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej -  nabór wniosków 10 - 28 czerwca 2019 r.

Działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych - wnioski można składać w terminie  23 maja - 10 czerwca 2019 r.

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - wnioski 3 - 24 czerwca 2019 r.

Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" - wnioski można składać od 27 maja do 10 czerwca 2019 r.
[operacje polegające na zakupie innych środków kontroli, w tym urządzeń umożliwiających pomiar mocy silnika i sprzętu ważącego - art. 76 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014]

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie - nabór wniosków 6 - 24 czerwca 2019 r.
[operacje polegające na opracowaniu, zakupie i instalacji podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do zapewnienia transmisji danych od podmiotów zajmujących się połowami i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i Unii, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli - art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014]

Inne formy pomocy:

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - wnioski można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r.

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020