Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej -  nabór wniosków od 29 marca do 28 czerwca 2019 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków od 29 marca do 27 maja 2019 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Wsparcie na zalesianie - wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Inne formy pomocy:

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - wnioski można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r.

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

Działanie 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza" -  wnioski można składać od 21 marca do 4 kwietnia 2019 r.

Działanie 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów" - naboru wniosków od 1 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.

Działanie 5.1 "Plany produkcji i obrotu" - wnioski można składać od 11 marca do 28 marca 2019 r.

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020