"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - kolejność przysługiwania pomocy dla naboru trwającego od 17 października do 4 listopada 2011 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 17 października - 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 17 października - 4 listopada 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", w ramach którego Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie operacji możliwych do realizacji w ramach ww. działania niedotyczących wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnego krajowego limitu środków. Pozostałym wnioskodawcom, znajdującym się na "białej części", pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków. 

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

 

Szanowni Wnioskodawcy. Poniżej prezentujemy listę kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą kolejność wniosków objętych na dzień 31 grudnia 2014 r. dostępnym limitem środków dla tego działania.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z brzmieniem przepisu § 11a. ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013 (D. U. Nr 200, poz. 1442, z późn. zm.), "jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy (…) w ramach limitu środków (…) nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny". Wnioskodawcy, których wnioski nie znalazły się na poniższej liście, wkrótce otrzymają pismo informujące o odmowie przyznania pomocy wraz z uzasadnieniem.


Lista wniosków objętych na dzień 31 grudnia 2014 r. dostępnym limitem środków - otwórz

 

Listy archiwalne - otwórz

 

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Prezes ARiMR

Zobacz też Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 27 września - 14 października 2011 r. na operacje dotyczące wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego