"Modernizacja gospodarstw rolnych" - nabór w woj. Podkarpackim w 2012 r.

Fot. Archiwum ARiMR

Komunikat o opublikowaniu w dniu 4 grudnia 2012 roku informacji o kolejności przysługiwania pomocy dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków od dnia 2 października 2012r. do 29 października 2012r. na operacje realizowane w województwie podkarpackim.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 2 października - 29 października 2012r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", na operacje realizowane w województwie podkarpackim.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu środków. W związku z powyższym pozostałym wnioskodawcom, których Wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz  operacje, zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków. 

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność  przysługiwania pomocy.

Otwórz listę - 22 lipca 2014

 

Prezes ARiMR

Przygotowano w Departamencie  Działań  Inwestycyjnych  ARiMR