Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r.   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania 121"Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013" na operacje realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz.U. 2007r. Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.]. Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu zawarcia wszystkich umów i wyczerpania puli środków w ww. województwach.

Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Ponadto na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnych limitów określonych dla poszczególnych województw.

W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części", pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego przyznanego dla danego województwa.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.


Województwo:

lubelskie:

lubuskie:

łódzkie:

małopolskie:

opolskie:

pomorskie:

wielkopolskie:

zachodniopomorskie:

Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR

Prezes ARiMR