Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie przepisy, regulują zasady wpisu do ewidencji producentów?

a) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1853)

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1711)

2. Kto dokonuje wpisu do ewidencji producentów?

Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania, dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

3. Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego KOWR.

4. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, z tym że:

a) producenci rolni będący posiadaczami zwierząt lub posiadaczem zwierząt w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

b) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji;

c) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1856), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

d) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań.

e) uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez KOWR współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.

5. Co należy zrobić, żeby uzyskać numer identyfikacyjny producenta?

W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów  w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

6. W jaki sposób zmienić dane w ewidencji producentów?

Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji producentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiany danych dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów - cel: zmiana danych. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku zmiany danych należy wypełnić cały wniosek, nie tylko dane, które są uaktualniane.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu zmiany danych należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

7. W jaki sposób Agencja poinformuje mnie o nadaniu numeru identyfikacyjnego?

Wnioski o wpis do ewidencji producentów rozpatrywane są w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym po rozpatrzeniu wniosku, Agencja wydaje decyzję o wpisie do ewidencji producentów, która za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest przesyłana do wnioskodawcy.

8. Jak długo czeka się na nadanie numeru identyfikacyjnego?

Termin na obsługę wniosku o wpis do ewidencji producentów wynika wprost z przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski obsługuje się bez zbędnej zwłoki (zwykle od 1 do kilku dni). W przypadku, kiedy wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno zająć więcej niż 1 miesiąc a w przypadkach szczególnie trudnych 2 miesiące.

9. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołączane są następujące załączniki:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli został ustanowiony pełnomocnik;

Jeżeli ustanowiony pełnomocnik dokonuje zmiany rachunku bankowego (niezależnie od tego do kogo należy nowy rachunek bankowy) pełnomocnictwo należy dostarczyć w formie oryginału zawierającego notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu lub w formie aktu notarialnego. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe, jeżeli mocodawca (producent):

 • osobiście składa wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze powiatowym Agencji i podczas przyjęcia wniosku, pracownik biura powiatowego zweryfikuje tożsamość producenta, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie,
 • w toku prowadzonego postępowania administracyjnego (w odpowiedzi na wystosowane wezwanie), producent potwierdzi, fakt ustanowienia pełnomocnika i umocowania go m.in. w zakresie pobierania płatności.

Jeżeli czynności opisane powyżej miały miejsce przy składaniu poprzedniego wniosku o wpis do ewidencji producentów.  

 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji - jeżeli z wnioskiem występuje osoba prawna, j.o.n.o.p lub spółka cywilna;
 • załącznik do wniosku dla organizacji producentów (W-1.1/04) - należy wypełnić, jeżeli z wnioskiem występuje organizacja producentów;
 • załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego - należy wypełnić, jeżeli wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego, jest więcej niż dwóch;
 • kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów, w przypadku składania wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego przez organizację producentów.

Jeżeli Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim lub osoba, która dotychczas była współposiadaczem gospodarstwa ubiega się o nadanie odrębnego od małżonka/współposiadacza gospodarstwa numeru identyfikacyjnego i oświadczy, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolne, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, powinna wymienić oraz dołączyć wszystkie dowody, stanowiące potwierdzenie takiego stanu faktycznego: Dowodami mogą być,: oświadczenia, dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne), decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego, faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion, ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, zeznania świadków. Powyższe dotyczy tylko sytuacji ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego, nie dotyczy natomiast wniosków składanych w celu zmiany danych, nawet jeżeli wnioskodawca prowadzi odrębne, samodzielne gospodarstwo rolne.

10. Jakie są zasady nadawania numerów identyfikacyjnych w ewidencji producentów?

Zasada podstawowa - w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę. Oznacza to, że:

 • osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, może zostać wpisana do ewidencji producentów i uzyskać numer identyfikacyjny, jeżeli małżonek wyrazi na to pisemną zgodę, oraz
 • współposiadacz gospodarstwa rolnego może zostać wpisany do ewidencji producentów i otrzymać numer identyfikacyjny, jeżeli pozostali współposiadacze wyrażą na to pisemną zgodę.  

Zasada alternatywna - niezależnie od zasady podstawowej, regulującej kwestię wpisu do ewidencji producentów oraz nadawania numerów identyfikacyjnych, możliwe jest nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli Wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody (dokumenty) powinny zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Reasumując, ubiegać się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego możne osoba, której małżonek ma już uprzednio nadany numer. Spełnienie tego wymagania jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było nadanie numeru odrębnego.

W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.

11. Kto i kiedy wyraża zgodę na wpis?

Zgodę na wpis do ewidencji producentów wyraża małżonek wnioskodawcy lub współposiadacz gospodarstwa.

Zgoda nie jest wymagana:

 • w przypadku składania wniosków w celu zgłoszenia zmiany danych;
 • w przypadku wniosków o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego), jeżeli Wnioskodawca ubiega się o nadanie numeru odrębnego od numeru nadanego małżonkowi/współposiadaczowi ze względu na to, iż prowadzi samodzielnie odrębne od małżonka gospodarstwo rolne, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą,

12. Kto może uzyskać wpis do ewidencji producentów?

Wpis do ewidencji producentów mogą uzyskać producenci rozumiani jako: producent rolny, organizacja producentów, uczestnik funduszy promocji, beneficjent programów rybackich, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny, potencjalny beneficjent.

13. Czy wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć mailem?

Wniosku o wpis do ewidencji producentów nie można złożyć w formie mailowej.

Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

14. Czy pełnomocnictwo w sprawie o wpis do ewidencji producentów powinno być złożone w określonej formie?

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. O istnieniu i treści pełnomocnictwa decyduje wyłącznie mocodawca. Osoba trzecia, która dokonuje z pełnomocnikiem czynności prawnej może polegać jedynie na tym oświadczeniu. Wobec czego, w sytuacji gdy przedstawione pełnomocnictwo nie budzi wątpliwości co do czynności jakie obejmuje, winno być przez organ uznane. A dokument pełnomocnictwa mocodawca może sformułować według własnego uznania.

15. Czy można uzyskać informacje na temat numeru identyfikacyjnego czy danych podanych we wniosku o wpis do ewidencji producentów w formie mailowej?

Numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny i stanowi daną osobową a co za tym idzie podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i mogą być udostępnione jedynie na zasadach i w trybie tej ustawy. Wobec powyższego organy zobowiązane są do szczególnej ostrożności w tym zakresie.
Jednakże strona postępowania administracyjnego na podstawie art. 73 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Wobec powyższego w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego producenta należy udać się do właściwego miejscowo biura powiatowego i uzyskać informację o numerze czy wskazanych danych poprzez sporządzenie notatki czy kopii lub odpisu decyzji administracyjnej lub innego dokumentu potwierdzającego nadany numer. Na podstawie § 2 artykułu 73 kodeksu postępowania administracyjnego strona może również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Jednakże w takim wypadku konieczne jest uzasadnienie wniosku ważnym interesem strony.

16. Czy, ewentualnie jak należy zgłosić zmianę rachunku bankowego?

Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wnioski mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem poczty lub faksu.

17. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów za pośrednictwem portalu e-wniosek?

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego właściwego miejscowo, tj. właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów dostępny jest na stronie internetowej ARiMR lub w biurze powiatowym Agencji. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR. Przed złożeniem zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełnienia wniosku, gdzie szczegółowo zostały wyjaśnione obowiązujące definicje oraz zasady wpisu.

18. Czy istnieje możliwość wycofania wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Jeśli sprawa nie została jeszcze rozpatrzona, a co na tym idzie, nie została wydana decyzja administracyjna, istnieje możliwość wycofania wniosku o wpis do ewidencji producentów. W efekcie cofnięcia wniosku zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania.

Natomiast jeśli oświadczenie takie zostało złożone już po wydaniu decyzji administracyjnej nie niesie za sobą skutków prawnych.

19. Czy w związku ze śmiercią mojego Ojca/Matki, po którym odziedziczyłem gospodarstwo rolne, mogę używać istniejącego numeru identyfikacyjnego?

Zgodnie z art. 12 ust 2 numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Wobec powyższego nie ma możliwości skorzystania z numeru producenta nadanego jednemu z rodziców. W celu uzyskania możliwości posługiwania się numerem ewidencyjnym producent winien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w swoim imieniu.  

20. Jak udowodnić, że prowadzę samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą?

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się odrębny numer identyfikacyjny, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody powinny zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wnioskodawca powinien wymienić oraz dołączyć wszystkie dowody, stanowiące potwierdzenie takiego stanu faktycznego. Dowodami mogą być, np.: dokumenty  potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne), dokumenty potwierdzające prowadzenie dzielności rolniczej (np. zeznania świadków).

Należy pamiętać, że na małżonku wnioskującym o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego ciąży obowiązek udowodnienia, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. Natomiast Kierownik Biura Powiatowego właściwy miejscowo do wydania decyzji administracyjnej ma obowiązek zbadać cały materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

21. Co powinni zrobić producenci posiadający numer w Centralnym Rejestrze Producentów, uprzednio prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego (ARR)?

We współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. przejęła Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP), dotychczas prowadzony przez ARR.

Nadany przedsiębiorcy numer rejestracyjny w CRP zachowuje ważność do czasu uzyskania przez niego wpisu w ewidencji producentów i przedsiębiorca może posługiwać się numerem rejestracyjnym w kontaktach z ARiMR i KOWR, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 624 z późn. zm.), tj. od dnia 1 września 2017 roku.

W przypadku przedsiębiorcy posiadającego w dniu 1 września 2017 r. numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany numer rejestracyjny w CRP z dniem 1 września 2017 r. traci ważność.