Ułatwianie startu młodym rolnikom

Limit środków na to działanie wynosi ponad 709 mln zł.

Nabór "Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu" jest wstrzymany we wszystkich Oddziałach Regionalnych ARiMR, ze względu na wyczerpanie dostępnego limitu środków, przeznaczonych na to działanie.

Działanie polega na udzielaniu pomocy finansowej w postaci premii w wysokości 50 tys. zł, wypłacanej jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa rolnego i spełnia warunki określone w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006"

Kto może otrzymać pomoc?

Osoba fizyczna - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będący właścicielem gospodarstwa rolnego* położonego na terytorium Polski lub dzierżawiący gospodarstwo rolne na podstawie umowy dzierżawy zawartej z:

 • Agencją Nieruchomości Rolnych, jeżeli gospodarstwo rolne wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub
 • jednostką samorządu terytorialnego, jeżeli gospodarstwo rolne stanowi własność tej jednostki.

* W ramach niniejszego działania za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który:

 • jest pełnoletni i w dniu zawarcia "Umowy o dofinansowanie projektu" nie przekroczył 40 roku życia,
 • po raz pierwszy podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego.
 • którego gospodarstwo spełnia wymóg żywotności ekonomicznej lub wnioskodawca wykaże, że kryterium to zostanie spełnione nie później niż po 5 latach od rozpoczęcia prowadzenia przez niego tego gospodarstwa.

Żywotność ekonomiczną ustala się na podstawie wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa rolnego określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie. Nadwyżki bezpośrednie oblicza się na podstawie wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej i regionów.

Gospodarstwem rolnym żywotnym pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.

1 ESU = 1200 euro

 • którego gospodarstwo stosownie do rodzaju prowadzonej produkcji spełnia minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w chwili, gdy rolnik ubiega się o pomoc lub zostaną one spełnione nie później niż po 5 latach od dnia rozpoczęcia prowadzenia tego gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę.

Uwaga!
Od 01.03.2007 r. obowiązuje nowy wzór załącznika Oświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym dla beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" , którzy mają obowiązek spełnienia ww. standardów nie później niż po 5 latach od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa.
Oświadczenia składane w okresie od 01.03.2007 r. do 30.04.2007 r. na dotychczas obowiązujących formularzach, dostarczone osobiście bądź przez pełnomocnika (zgodnie z umocowaniem), będą mogły być poprawiane odręcznie w obecności pracownika Agencji. Oświadczenie dostarczone przez osobę reprezentującą beneficjenta lub za pośrednictwem poczty, beneficjent będzie zobowiązany poprawić w ramach uzupełnień.

Zobacz również:

 1. Więcej o kryteriach dostępu
 2. Cele działania
 3. Podstawy prawne
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Dane liczbowe

Zobacz również