Pytania i odpowiedzi

1. Czy dofinansowanie w ramach działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej?" otrzymać mogą wspólnoty mieszkaniowe?

Wspólnoty mieszkaniowe nie prowadzą działalności rolniczej, stąd nie mogą być beneficjentami.

2. Czy beneficjentem może być osoba fizyczna, która nie jest ubezpieczona w KRUS, natomiast prowadzone przez nią gospodarstwo rolne o powierzchni 1,5 ha z zabudowaniami stanowi współwłasność z bratem?

W "Uzupełnieniu SPO" wymienia się beneficjentów m.in. osoby fizyczne - obywateli państw członkowskich UE, prowadzących na terytorium RP działalność rolniczą jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych. Z powyższej definicji nie wynika, iż osoby te powinny być ubezpieczone w KRUS. W związku z powyższym, osoba prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha może ubiegać się o dofinansowanie bez względu na to, w której instytucji (ZUS, KRUS) jest ubezpieczona.

Wymóg posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych dotyczy gospodarstwa rolnego bez względu na liczbę współwłaścicieli.

3. Czy projekt może być realizowany na niezabudowanej nieruchomości?

Tak. Planowana inwestycja, np. wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, budowa ujęcia wody w postaci studni kopanej oraz budowa urządzeń do przesyłania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego, może stanowić przedmiot dofinansowania niezależnie od istnienia na nieruchomości budynków lub budowli oraz niezależnie od etapu ich budowy. W każdym przypadku jednak we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy wskazać cel przedsięwzięcia.

4. Czy można ubiegać się o dofinansowanie projektu w zakresie budowy indywidualnej oczyszczalni ścieków, modernizacji dróg wewnętrznych, urządzeń regulujących ciśnienie wody oraz służących do jej uzdatniania na potrzeby prowadzonej działalności agroturystycznej lub gospodarczej?

Tak. "Uzupełnienie SPO" nie wprowadza bowiem ograniczeń, zgodnie z którymi przedmiot projektu powinien służyć wyłącznie produkcji rolnej. Należy zatem rozumieć, iż przedmiot projektu może być również wykorzystywany na inne cele (w tym na działalność agroturystyczną czy gospodarczą).

5. Czy wnioskodawca może ubiegać się o refundację wykonania nawierzchni z kostki brukowej, odwodnień liniowych kanalizacji deszczowej oraz zakupu i montażu zbiornika z pompą?

Z uwagi na specyficzne położenie gospodarstwa (duży spadek), wykonanie zbiornika z pompą ma na celu zapobieganie zalewaniu wodami opadowymi sąsiadujących działek, pompa natomiast jest elementem niezbędnym do opróżniania zbiornika po zakończeniu opadów.

Tak, o ile przewiduje to projekt budowlany złożony z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Wydanie pozwolenia na budowę może być bowiem uwarunkowane koniecznością wykonania odwodnienia mechanicznego, by w wyniku wykonania prac budowlanych nie powodować naruszenia interesów osób trzecich przez zalewanie ich działek.W przypadku, gdyby w decyzji o pozwoleniu na budowę nie stwierdzono potrzeby wykonania odwodnienia mechanicznego dróg, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wyciąg z zatwierdzonego projektu budowlanego, który udokumentuje potrzebę wykonania takiego odwodnienia.

6. Czy wnioskodawca może wykonać inwestycję polegającą na budowie podjazdu do budynku mieszkalnego, w którym nie jest prowadzona działalność rolnicza?

Podjazd do budynku mieszkalnego nie będący drogą do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdem na terenie prowadzenia działalności rolniczej nie może być przedmiotem projektów podlegającym dofinansowaniu.

7. Czy dofinansowaniu może podlegać planowana inwestycja służąca działalności gospodarczej?

Zakres projektu obejmuje budowę transformatora energetycznego wraz z linią napowietrzną w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla zainstalowanych już maszyn do pakowania i sortowania cebul kwiatowych. Wnioskodawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, do prowadzenia której potrzebne są ww. maszyny.

Tak, planowana inwestycja może stanowić przedmiot dofinansowania. W ramach tego działania nie istnieje ograniczenie wspierania inwestycji, które stanowią dodatkowe źródło dochodu dla osoby prowadzącej działalność rolniczą. Nie ma zapisu mówiącego, iż przedmiot, którego dotyczy projekt powinien służyć wyłącznie produkcji rolnej. Specyfika działania powoduje, że ma ono charakter uzupełniający w stosunku do innych przedsięwzięć i nie przewiduje uzasadnienia projektu przez charakterystykę potrzeb wnioskodawcy i jego gospodarstwa.

Cele szczegółowe projektu pozwalają zrealizować zamierzeniena wypełnienie celu, którym jest m.in. poprawa lub umożliwienie rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków sanitarno - higienicznych na obszarach wiejskich. Takie podejście jest uzasadnione tym bardziej, iż wspomnianą działalność dotycząca produkcji cebul kwiatowych, pomimo że jest działalnością gospodarczą, prowadzi ją gospodarstwo rolne.

8. Czy pomoc może być udzielona na realizację projektu, którego koszty będą podstawą do udzielenia ulgi budowlanej?

Projekty realizowane w ramach SPO "Restrukturyzacja?" nie mogą podlegać współfinansowaniu z innych środków publicznych przyznanych na ich realizację. Osoby, które korzystają ze wsparcia na realizację projektów obejmujących roboty budowlane związane z budynkiem lub lokalem mieszkalnym, nie mogą korzystać z tzw. ulgi budowlanej przy odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na remont lub modernizację budynku (lokalu) mieszkalnego, a następnie te same wydatki stały się podstawą do otrzymania dofinansowania projektu w ramach SPO skorzystaliby w efekcie z dwukrotnego zwrotu uprzednio poniesionych wydatków. W tej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., zobowiązujące podatnika do zwrócenia ulgi budowlanej, z której wcześniej skorzystał.

9. Czy budowa, remont połączony z modernizacją stacji trafo może być kosztem kwalifikowanym?

Stacja trafo, stanowiąca część instalacji elektroenergetycznej, może być kosztem kwalifikowanym w ramach tego działania, jeżeli przez okres 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR ostatniej płatności związanej z realizacją projektu będzie stanowić własność beneficjenta.

10. Czy koszty demontażu starych urządzeń w związku z remontem połączonym z modernizacją mogą być kosztem kwalifikowanym?

Koszty demontażu starych urządzeń mogą stanowić koszt kwalifikowany w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizacji prac remontowych (modernizacyjnych) objętych projektem.

11. Czy za koszty kwalifikowalne projektu można uznać koszty wykonania słupów oświetleniowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynku (magazynu zboża)?

Zgodnie z zapisami "Uzupełnienia SPO" dofinansowane mogą być inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej, w tym budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. W związku z tym, jeżeli:

  • projekt techniczny budowy lub remontu drogi wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami przewiduje wykonanie oświetlenia z zastosowaniem słupów oświetleniowych jako urządzeń lub obiektów inżynierskich związanych z potrzebami zarządzania drogą,

oraz

  • instalacja oświetleniowa wraz ze słupami nie zmieni przeznaczenia oraz pozostanie własnością beneficjenta nie krócej niż 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności

to słupy oświetleniowe mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

12. Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć odwodnienie placu manewrowego?

Tak, jeżeli projekt techniczny budowy lub remontu placu manewrowego wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami przewiduje wykonanie odwodnienia, jako urządzenia lub obiektu inżynierskiego związanego z potrzebami zarządzania drogą.

Zgodnie z zapisami "Uzupełnienia SPO" dofinansowane mogą być inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej, w tym budowa lub remont połączony z modernizacją dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Przy czym place manewrowe i dojazdy na terenie prowadzenia działalności rolniczej traktowane są jako szczególne rodzaje dróg wewnętrznych.

13. Czy za koszt kwalifikowany można uznać wydatki poniesione np. na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nie połączonej bezpośrednio (w rozumieniu położenia) z gospodarstwem rolnym, ale będącej własnością wnioskodawcy?

W każdym z takich przypadków wnioskodawca musi wykazać, że działka, na której będzie realizowany projekt, jest powiązana funkcjonalnie z całością gospodarstwa rolnego lub może być z nim tak powiązana w przyszłości. Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić, iż wykonana infrastruktura będzie obsługiwać jego gospodarstwo domowe lub rolne. Celem tego działania jest bowiem poprawa lub umożliwienie rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, a nie ogólne dofinansowanie wyposażenia działek w infrastrukturę techniczną.

14. Czy możliwe jest uznanie za koszty kwalifikowane nakładów na wykonanie projektów realizowanych przez jednego wnioskodawcę, które będą jednocześnie służyły zaspokajaniu potrzeb innych osób (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, do których odprowadzane będą ścieki z sąsiednich gospodarstw, odnawialne źródła energii elektrycznej, której nadwyżki przeznaczone są na sprzedaż)?

"Uzupełnienie SPO" nie określa, iż urządzenia infrastruktury technicznej muszą służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb beneficjenta - projektodawcy. Nakłada jedynie na beneficjenta obowiązek zachowania projektu oraz nieprzenoszenia na rzecz innych osób prawa własności lub zawierania umów przenoszących posiadanie m.in. budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia przed upływem 5-ciu lat od dnia dokonania ostatniej płatności w ramach projektu.

15. Czy budowa biogazowni może być kosztem kwalifikowanym?

Tak. Zgodnie z zapisami "Uzupełnienia SPO" , dofinansowane mogą być inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej, w tym budowa lub remont połączony z modernizacją sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię. Zakres pomocy obejmuje indywidualne urządzenia zaopatrzenia w energię ze źródeł skojarzonych lub odnawialnych, w tym biogaz.

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2005 r., Nr 261, poz. 2187) podaje definicję i inne uregulowania dotyczące odnawialnych źródeł energii.

16. Czy zakup agregatu prądotwórczego może być kosztem kwalifikowanym?

Tak. Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) agregat prądotwórczy należy traktować jest "urządzenie" będące źródłem wytwarzania energii elektrycznej. Jest zatem instalacją służącą zaopatrzeniu w energię.

17. Czy kosztem kwalifikowanym może być doprowadzenie sieci energetycznej od transformatora do gospodarstwa rolnego przez działki nie będące własnością wnioskodawcy?

Tak, o ile wnioskodawca posiada tytuł prawny do gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja oraz przedstawi zgodę właścicieli sąsiednich działek na przeprowadzenie przez ich teren linii energetycznej. Odpowiedni organ przed wydaniem pozwolenia na budowę weryfikuje, czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane oraz zgodę właścicieli działek sąsiednich.