Jaką pomoc można uzyskać

Pomoc finansowa udzielana jest w formie grantów inwestycyjnych, na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów, uznawanych za koszty kwalifikowane.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty kwalifikowane projektu, dotyczące:

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych,

 • zakupu lub instalacji maszyn i urządzeń,

 • rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urządzeń.

Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu są kwalifikowane w wysokości do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu. Obejmują one:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej,

 • przygotowanie dokumentacji ekonomicznej (kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych, analiz marketingowych),

 • uzyskanie zaświadczeń, pozwoleń, opłat i wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,

 • nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany,

 • obsługę geodezyjną,

 • usługi dotyczące zarządzania projektem,

 • nabycie patentów i licencji.

Koszty ogólne mogą być poniesione nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2004 r.

Ograniczenia w zakresie kosztów kwalifikowanych

ARiMR nie refunduje kosztów, które nie są bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Współfinansowaniu w ramach działania nie podlegają również:

 • koszty utrzymania dróg wewnętrznych, placów manewrowych, dojazdów,

 • koszty budowy i remontu połączonego z modernizacją dróg wewnętrznych, które są przedmiotem dofinansowania w ramach działania - "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" ,

 • zakup maszyn i narzędzi służących do budowy i remontu połączonego z modernizacją,

 • projekty zaopatrzenia w wodę pastwisk i nawadniania upraw, a także projekty zaopatrzenia w energię, które są przedmiotem dofinansowania w ramach działania - "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" ,

 • urządzenia zaopatrzenia w wodę i urządzenia kanalizacyjne będące w posiadaniu gmin, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek wodnych, a także sieci i rządzenia energetyczne będące w posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych,

 • projekty z zakresu ochrony środowiska, w tym składowania odchodów zwierzęcych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania - "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" oraz w ramach PROW w zakresie działania - "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" , a także projekty z zakresu ochrony środowiska kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania - "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" ,

 • zakup urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych,

 • eksploatacja urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię,

 • budowa dróg związanych z budową oczyszczalni,

 • opłaty za przyłączenie do sieci,

VAT oraz koszty leasingu nie są kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalny poziom pomocy może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

 • 200 tys. zł. - w przypadku budowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg wewnętrznych,

 • 80 tys. zł. - w przypadku budowy lub remontu połączonego z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę,

 • 80 tys. zł. - w przypadku budowy lub remontu połączonego z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

 • 120 tys. zł. - w przypadku budowy lub remontu połączonego z modernizacją urządzeń zaopatrzenia w energię.

Dotyczy to pomocy udzielanej beneficjentowi w okresie realizacji Programu, przy czym maksymalna łączna wysokość pomocy nie może przekraczać 300 tys. zł.

Powyższe granice pomocy finansowej oraz maksymalną łączną wysokość pomocy, stosuje się również do gospodarstwa rolnego.