Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Limit środków na to działanie wynosi ponad 160 mln zł.

We wszystkich województwach wstrzymano nabór wniosków z powodu przekroczenia limitu środków przeznaczonych na to działanie.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów w zakresie budowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, w tym:

  • dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych,
  • placów manewrowych, dojazdów na terenie prowadzenia przez beneficjenta działalności rolniczej,


 • urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym:

  • ujęć wody,
  • urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
  • sieci i przyłączy wodociągowych,
  • urządzeń regulujących ciśnienie wody,


 • urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego,

 • sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym:

  • przyłączy do istniejącej sieci energetycznej: elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej,
  • instalacji elektroenergetycznych,
  • indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł skojarzonych lub odnawialnych.

Kto może złożyć wniosek

Osoby fizyczne - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący na terytorium Polski działalność rolniczą jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych.*

Osoby prawne - podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, które zgodnie z wpisem do tego rejestru prowadzą działalność rolniczą na terytorium Polski jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych.*

* Gospodarstwem rolnym w ramach niniejszego działania jest gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Pomoc finansową można uzyskać, jeżeli:

 • projekt jest realizowany w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej,

 • wnioskodawca nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 • na realizowany projekt uzyskano pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

 • projekt nie jest współfinansowany z innych środków publicznych przyznanych w związku z jego realizacją.

Z dofinansowania nie mogą skorzystać:

Osoby fizyczne, które mają ustalone prawo do:

 • emerytury,

 • renty stałej albo renty stałej rolniczej,

 • wojskowej renty inwalidzkiej orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), lub

 • renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, lub

 • renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa).

Osoby fizyczne i prawne, których działalność rolnicza ogranicza się do prowadzenia następujących działów specjalnych produkcji rolnej:

 • hodowla i chów zwierząt laboratoryjnych, lub

 • hodowla entomofagów, lub

 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zobacz również:

 1. Jaką pomoc można uzyskać?
 2. Zatwierdzenie projektów i podpisywanie umów
 3. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia
 4. Cele działania
 5. Podstawy prawne
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Dane liczbowe

Zobacz również: