Więcej o kryteriach dostępu do pomocy

Pomoc finansową można uzyskać, jeżeli:

 • projekt w trakcie oceny "Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu" uzyska co najmniej 2 punkty w oparciu o kryteria oceniające: bezrobocie na terenie, gdzie znajduje się gospodarstwo, dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca, areał użytków rolnych w gospodarstwie przypadający na 1 osobę w nim pracującą (nie więcej niż 15 ha) oraz spełnienie kryterium wielkości ekonomicznej przyjęte w PROW dla gospodarstw niskotowarowych,

 • ubiegający się o dofinansowanie projektu nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 • projekt realizowany będzie w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej; ograniczenie to dotyczy również miejsca położenia gospodarstwa rolnego,

 • planowany projekt nie będzie realizowany z udziałem innych środków pomocy publicznej przyznanych w związku z realizacją tego projektu,

 • projekt jest uzasadniony ekonomicznie, co podlega sprawdzeniu w trakcie oceny "Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu",

 • ubiegający się o dofinansowanie przedłoży kopie decyzji, pozwoleń lub opinii organów administracji publicznej jeżeli z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, wynika obowiązek ich uzyskania do realizacji projektu,

 • w przypadku projektów realizowanych w zakresie agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem obejmujących tworzenie bazy noclegowej - należy przedłożyć opinie jednostki prowadzącej kategoryzację obiektów zakwaterowania potwierdzającej zgodność projektu z wymogami standaryzacji lub kopię dokumentu określającego kategorię,

 • w przypadku projektów realizowanych w zakresie usług hotelarskich świadczonych wyłącznie w obiektach hotelarskich należy przedłożyć przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesę) lub kopię decyzji określającej kategorię obiektu hotelarskiego.

Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które mają ustalone prawo do:

 • emerytury
 • renty stałej albo renty stałej rolniczej;
 • wojskowej renty inwalidzkiej orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa);
 • renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin;
 • renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Bura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa).