Pytania i odpowiedzi

1. Czy beneficjentem może być rolnik będący jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej?

Beneficjentem może być osoba fizyczna (rolnik lub domownik) oraz osoba prawna, jeżeli spełnia kryteria dostępu określone w "Uzupełnieniu SPO" .

Rolnik, będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej może uzyskać pomoc, jeśli spełnia kryteria dostępu określone dla osób fizycznych oraz przedstawi wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (np. faktury, rachunki), które będą wystawione na niego a nie na spółkę.

2. Czy beneficjentem może być osoba fizyczna, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego składającego się w części z dzierżawionych użytków rolnych, z których podatek opłaca właściciel?

Tak. Wymóg opłacania podatku rolnego przez wnioskodawcę (np. będącego dzierżawcą gospodarstwa rolnego) można uznać za spełniony, wówczas gdy wnioskodawca przedstawi dokument:

  • potwierdzający, iż w odniesieniu do wydzierżawionego gospodarstwa rolnego bądź jego części, podatek rolny jest opłacany przez właściciela,

  • potwierdzający zwolnienie z podatku rolnego.

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza) o braku zaległości podatkowych, z którego będzie wynikać, iż na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (zarówno własnych, jak i dzierżawionych) nie ma zaległości z tytułu opłacania podatku rolnego, niezależnie od faktu, kto zobowiązanie podatkowe uregulował.

3. Czy beneficjentem może być małżonek rolnika?

Tak, beneficjentem może być osoba ubezpieczona w KRUS jako małżonek rolnika, o ile spełnia warunki określone w "Uzupełnieniu SPO" dla domownika.

4. Czy wsparciu podlega projekt obejmujący powiększenie plantacji wierzby energetycznej, która jest jedyną rośliną uprawianą w gospodarstwie rolnym?

Nie podlega, ponieważ uprawa wierzby energetycznej nie jest traktowana jako działalność rolnicza, której prowadzenie stanowi jeden z warunków ubiegania się o dofinansowanie.

5. Wnioskodawca prowadzi na terenie własnego gospodarstwa rolnego zajazd. Chciałby dobudować do istniejącego budynku salę gastronomiczną, salę kominkową oraz recepcję w celu organizacji imprez dla okolicznych mieszkańców. Świadczone w dobudowanej części budynku usługi nie będą bezpośrednio powiązane z usługami noclegowymi. Czy projekt ten należy zakwalifikować jako usługi związane z turystyką i wypoczynkiem oraz czy obiekt powinien zostać poddany kategoryzacji?

Nie ma konieczności kategoryzacji obiektu (zajazdu), gdyż projekt dotyczący prowadzenia działalności gastronomicznej należy zaliczyć do kategorii "drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich" .

6. Czy wsparciu może podlegać budowa stajni dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie hotelu/przechowalni dla koni przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej?

Tak. Zgodnie z zapisami "Uzupełnienia SPO" zakres wspieranych działalności obejmuje m.in.:

  • "Działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej" (PKD 01.42.Z), w tym działalność związaną z prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich (przechowywanie zwierząt niezwiązane z opieką weterynaryjną),
  • "Pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną" (PKD 92.72.Z), w tym rekreacyjną jazdę konno.

Projekt polegający na prowadzeniu hotelu/przechowalni dla koni przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej wpisuje się w zakres obu tych działalności. Na potrzeby prowadzenia hotelu (schroniska - 01.42.Z w PKD) wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie m.in. budowy stajni. Projekt może również łączyć tę działalność z działalnością związaną z rekreacyjną jazdą konną.

7. Czy można ubiegać się o dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem produkcji oleju rzepakowego?

Tak. Załącznik nr 7 do "Uzupełnienia SPO" - "Wykaz dodatkowych kategorii działalności gospodarczej (...) zgodnie z PKD" , obejmuje m.in. podklasę "Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów" (PKD 15.41.Z). Należy do niej produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego.

Projekt ten należy zaliczyć do kategorii określonej jako "prowadzenie na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych" .

8. Jaka działalność według PKD objęta jest wsparciem w zakresie kategorii projektów "promocja lub sprzedaż przez Internet produktów rolnych oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi działania (e-commerce)?

Wsparciu podlega działalność określona kodem PKD 52.61.Z "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej" . Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów wysyłanych do zamawiającego na podstawie wyboru dokonanego w oparciu o katalogi, ogłoszenia, modele lub inne środki reklamy, zamawianych za pośrednictwem poczty oraz sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przez telewizję, radio, telefon i internet.

9. Czy może podlegać dofinansowaniu projekt polegający na częściowym dokończeniu rozpoczętej budowy ośrodka wypoczynkowego?

Tak. Niezbędna jest przy tym opinia dopuszczająca do użytkowania oraz otrzymana kategoryzacja dla ośrodka wypoczynkowego po zweryfikowaniu zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz zgodności z projektem architektoniczno-budowlanym.

Jednym z podstawowych warunków przyznania dofinansowania na tego typu projekt jest m.in. to, by w wyniku wprowadzonego zmniejszenia zakresu robót budowlanych cel projektu nie uległ zmianie oraz, by istniało uzasadnienie ekonomiczne realizacji projektu.

10. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

A. Czy w przypadku sprzedaży bezpośredniej miejscem realizacji projektu może być pobliska miejscowość licząca do 5 tys. mieszkańców położona w gminie wiejskiej (koszty kwalifikowane dotyczą budowy i wyposażenia miejsca sprzedaży bezpośredniej)?

Tak.

B. Czy w ramach sprzedaży bezpośredniej można zakupić samochód dostawczy w celu dowożenia produktów rolnych (np. warzyw) na pobliskie targowisko lub do supermarketów?

Tak, środek transportu może stanowić element kosztów kwalifikowanych. Należy zauważyć, że pojęcie sprzedaży bezpośredniej oznacza sprzedaż produktu przez producenta ostatecznemu odbiorcy (osobie fizycznej - konsumentowi). Sprzedaż produktów rolnych do supermarketu (i wszelkich innych pośredników) nie jest sprzedażą bezpośrednią i taki projekt nie może być wspierany.

C. Czy sprzedaż z samochodu na pobliskim targowisku produktów rolnych (np. warzyw) będzie sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa?

Tak

11. Czy podmioty, realizujące projekty w ramach tego działania, muszą mieć zarejestrowaną (zgłoszoną) działalność gospodarczą w urzędzie gminy położonym w miejscowości liczącej nie więcej niż 5 tys. mieszkańców w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej?

Nie. Kryterium dostępu, jakim jest warunek, że w ramach tego działania wspierane będą projekty realizowane w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, nie odnosi się do miejscowości, w której rejestrowana (zgłoszona) jest działalność, której dotyczy projekt, lecz do miejscowości, w której realizowany będzie projekt.

12. Czy miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności muszą być zlokalizowane w miejscowości liczącej nie więcej niż 5 tys. mieszkańców położonej w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej?

Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, wskazanym w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej jest miejscowość do 5 tys. mieszkańców położona w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Miejscowość ta nie musi być tożsama z miejscem zarejestrowania działalności.

13. Jeżeli wnioskodawca (osoba prawna) ma siedzibę w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, a projekt realizuje w oddziale zlokalizowanym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - to czy może być beneficjentem?

Tak, w takim przypadku beneficjent może skorzystać ze wsparcia.

14. Jeżeli gospodarstwo rolne wnioskodawcy położone jest w kilku gminach, dane której gminy są uwzględniane przy weryfikacji kryteriów odnoszących się do bezrobocia i dochodu podatkowego gminy?

Uwzględnia się dane tej gminy, które wykazane zostały we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

15. Czy możliwa jest realizacja projektu na nieruchomości, która nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy?

Tak, o ile działalność będąca przedmiotem projektu wykorzystuje istniejące zasoby gospodarstwa rolnego oraz regionu. Wnioskodawca zobowiązany jest przy tym dołączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu.

16. Czy przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego wnioskodawca będący osobą prawną może uwzględnić grunty dzierżawione, czy tylko grunty będące jego własnością?

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby prawne jest posiadanie prawa własności do całego gospodarstwa rolnego. W związku z tym, jeżeli wnioskodawca - osoba prawna - posiada gospodarstwo, które jako funkcjonalnie powiązana całość chociaż w części składa się z gruntów dzierżawionych, nie kwalifikuje się do pomocy, ponieważ nie spełnia definicji beneficjenta.

17. Co należy rozumieć pod określeniem "czynne gospodarstwo rolne" , które to określenie zostało użyte dla zdefiniowania działalności agroturystycznej prowadzonej w gospodarstwie rolnym?

Przez czynne gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza. Wnioskodawca wykazuje rodzaj i skalę prowadzonej produkcji rolniczej wyliczając żywotność ekonomiczną gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (ESU). Należy zaznaczyć, że w ramach tego działania elementem definicji beneficjenta, w każdym przypadku, jest wymóg prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o gospodarstwo rolne.

18. Czy rolnik, który zamierza w ramach projektu uruchomić usługi transportowe może otrzymać dofinansowanie na zakup ciągnika rolniczego?

Nie. Ciągnik rolniczy w rozumieniu "Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług" nie jest środkiem transportu lecz maszyną rolniczą i w związku z tym zakup taki nie ma powiązania z planowanym projektem dotyczącym świadczenia usług transportowych.

19. W jaki sposób określać wysokość kosztów kwalifikowanych projektu polegającego na remoncie budynku mieszkalnego, w którego części prowadzona jest działalność agroturystyczna?

W każdym przypadku dokonywana będzie analiza bezpośredniego związku kosztów z projektem. Koszty kwalifikowane projektu związane z częściami wspólnymi budynku mieszkalnego (dach, elewacja) liczone są proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności związanej z pobytem turystów (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne). W związku z tym należy wyznaczyć całkowity koszt projektu, a następnie ustalić procentowy udział powierzchni przeznaczonej wyłącznie do użytku gości. Po przemnożeniu tych wielkości otrzymamy kwalifikowaną część kosztów projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca rozbudowuje budynek mieszkalny np. dobudowuje piętro lub adaptuje poddasze, gdzie wszystkie pokoje będą przeznaczone na wynajem - koszt wykonania może w całości stanowić koszt kwalifikowany.

20. Czy zakup używanych środków transportu może być uwzględniony jako koszt kwalifikowany?

W ramach kosztów kwalifikowanych projektów nie można zakupić używanych środków transportu.

21. Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów ogólnych opłat za przyłączenie do miejskiej sieci energetycznej, w przypadku realizacji projektów, których uruchomienie jest bezpośrednio związane z wykonaniem takich przyłączeń?

Opłatę za przyłączenie należy traktować jako opłatę związaną z uzyskaniem pozwolenia na przyłączenie do sieci energetycznej i uznać za koszt kwalifikowany, jako element kosztów ogólnych związanych z realizacją projektu.

22. Czy zakup domków kempingowych wraz z montażem może stanowić koszt kwalifikowany?

Kosztów zakupu gotowych domków kempingowych nie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli jednak wnioskodawca w ramach projektu zamierza wybudować domek kempingowy, to wówczas może koszty np. wykonania fundamentów, przyłączy, montażu, zakupu materiałów budowlanych (lub gotowych elementów - prefabrykatów) zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

23. Czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania może stanowić koszt kwalifikowany projektów innych niż z zakresu e-commerce, np. projektów z zakresu działalności agroturystycznej?

Tak. Koszt zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania można uznać za koszt kwalifikowany, jeżeli z opisu projektu wynika potrzeba zakupu takiego sprzętu, oprogramowania i ma on bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów projektu.

24. Czy w zakres kosztów kwalifikowanych projektu wchodzi zakup nieużywanego pojazdu samochodowego przeznaczonego do celów specjalnych, np. betoniarki samochodowej?

Tak. W zakres kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup tylko takich środków transportu, które nie były jeszcze używane (nie eksploatowane oraz nabyte wyłącznie od producenta/dystrybutora) i są wymienione w "Podsekcji Sprzęt transportowy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)" , stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie "Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844)" .

25. Czy dofinansowaniem może być objęty projekt obejmujący wyłącznie zakup środka transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest związana ze świadczeniem usług transportowych?

Nie. Zgodnie bowiem z Załącznikiem nr 1 do "Uzupełnienia SPO" pomocą mogą być objęte "koszty zakupu środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem świadczenia wyłącznie usług transportowych; (?), kwalifikowany koszt zakupu środków transportu nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu..." .

26. Czy w ramach projektu polegającego na budowie budynku smażalni ryb, koszty urządzenia drogi dojazdowej oraz budowy przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania smażalni (np. przyłącza wodno-kanalizacyjne) można uznać za kwalifikowane?

Tak. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć budowę przyłączy jako obiektów budowlanych niezbędnych do realizacji celów projektu, jak również budowę drogi dojazdowej, o ile stanowi ona element zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia planowanej w ramach projektu działalności i jest niezbędna do osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

27. Jakie koszty podlegają dofinansowaniu w ramach projektów związanych z wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy?

W ramach tego rodzaju projektów dofinansowane mogą być m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia, adaptacji lub budowy pomieszczeń do produkcji.

28. Czy kosztem kwalifikowanym może być zakup używanego ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego w celu świadczenia usług dla mieszkańców wsi (wywóz ścieków)?

Nie. Załącznik nr 7 do "Uzupełnienia SPO" - "Wykaz dodatkowych kategorii działalności gospodarczej (...) zgodnie z PKD" obejmuje bowiem tylko kod odnoszący się do zbierania, spalania oraz obróbki odpadów (PKD 90.02.Z).

29. Czy w przypadku projektu obejmującego zakup sadzonek wierzby energetycznej w celu założenia plantacji, do "Wniosku o płatność" należy dołączyć wypis ze świadectwa oceny materiału szkółkarskiego?

Nie. Zapisy w dokumentach programowych nie nakładają na wnioskodawcę obowiązku dołączania do płatność " Wniosku o płatność" świadectwa oceny materiału szkółkarskiego.

Rośliny przeznaczone do celów energetycznych nie zostały bowiem wskazane w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca o nasiennictwie (Dz.U. z 2003 r. Nr. 137 poz. 1299).