Jaką pomoc można uzyskać?

Pomoc finansowa udzielana jest w formie grantów inwestycyjnych, na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów, uznawanych za koszty kwalifikowane.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty kwalifikowane projektu, obejmujące:

 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki, kuchnie),
 • urządzanie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego do działalności turystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych,
 • budowę lub remont połączony z modernizacją obiektów budowlanych niezbędnych do realizacji celów projektu (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych),
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zakup środków transportu (Pojazdy lądowe lub wodne, samobieżne lub ciągnione, przeznaczone do przewozu towarów lub osób albo ciągnięcia innych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów lub osób) na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą),
 • zakup środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem świadczenia wyłącznie usług transportowych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą). Kwalifikowany koszt zakupu środków transportu nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu,
 • zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia planowanej działalności w ramach projektu,
 • zakup roślinnego materiału nasadzeniowego na potrzeby zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
 • roboty budowlane, transport, instalacje, materiały i wyposażenie, które są związane bezpośrednio z kosztami wymienionymi powyżej i są niezbędne do osiągnięcia celu projektu.

Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu są kwalifikowane w wysokości do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu i obejmują:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej,

 • przygotowanie dokumentacji ekonomicznej (kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów projektów, analiz rynkowych, analiz marketingowych),

 • uzyskanie zaświadczeń, pozwoleń i wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,

 • nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany związany z realizacją projektu,

 • obsługę geodezyjną,

 • usługi dotyczące zarządzania projektem,

 • nabycie patentów i licencji.

Koszty ogólne mogą być poniesione nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Ograniczenia w zakresie kosztów kwalifikowanych

ARiMR nie refunduje kosztów niezgodnych z zasadami ich kwalifikowalności oraz takich, które nie są bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych może stanowić koszt kwalifikowany pod warunkiem, że:

 • sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej,

 • cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu,

 • sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.

Wsparciu nie podlega budowa budynków mieszkalnych.

Wsparciu nie podlega również zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą.

VAT oraz koszty leasingu nie są kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej w ramach działania jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. zł w okresie realizacji programu.

Dofinansowanie w ramach działania udzielane jest zgodnie z rozporządzeniem 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie stosowania art. 87 oraz 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Oznacza to, iż kwota pomocy publicznej (łącznie z wnioskowaną) nie może przekroczyć 100 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat liczonych do dnia przyznania dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu.