Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Limit środków na to działanie wynosi ponad 420 mln zł.

Wsparcie finansowe udzielane w ramach tego działania ma zachęcić rolników do podejmowania przedsięwzięć zapewniających alternatywne źródła dochodów.

We wszystkich województwach przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu zostało już zakończone.

Wsparciem objęte mogą być projekty związane z działalnością agroturystyczną, wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładaniem plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego oraz innych dodatkowych kategorii działalności gospodarczej.

Wspierane będą projekty realizowane w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie:

   

  • agroturystyki,

   

  • usług związanych z turystyką i wypoczynkiem,

   

  • usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej,

   

  • prowadzenia na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

   

  • sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego,

   

  • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,

   

  • rzemiosła i rękodzielnictwa,

   

  • drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich,

   

  • sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych objętych załącznikiem nr 1 do TWE oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi działania - e-commerce.

   

Kto może złożyć wniosek?

Osoby fizyczne - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej: rolnicy lub domownicy.

Rolnikiem jest osoba fizyczna opłacająca podatek rolny, która prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz samoistny (np. właściciel) albo zależny (np. dzierżawca, użytkownik) gospodarstwa rolnego* położonego w granicach Polski. Domownikiem jest osoba pełnoletnia, która jest objęta ubezpieczeniem w pełnym zakresie z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby prawne - podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, których celem zgodnie z wpisem do rejestru jest prowadzenie działalności rolniczej i które prowadzą taką działalność w oparciu o gospodarstwo rolne*, położone w granicach Polski, będące ich własnością.

* Gospodarstwem rolnym w ramach tego działania jest gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha użytków rolnych.

Zobacz również:

Zobacz również: