Pytania i odpowiedzi

Czy załączane do wniosku pozwolenie na budowę musi być pozwoleniem prawomocnym?

Tak.

Czy pomoc w ramach SPO może być przyznana osobie, która ma prawo do świadczeń emerytalnych, ale zawiesiła ich pobieranie?

Tak. Przepis wykluczający z grona beneficjentów osoby pobierające emeryturę należy interpretować szerzej: jako wykluczenie osób mających ustalone prawo do emerytury.

Czy koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu może stanowić koszt kwalifikowany?

Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (dotyczy działań: "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" oraz "Różnicowanie działalności rolniczej?" ) nie może zostać uwzględniony jako koszt kwalifikowany, jeśli beneficjent korzystał z bezpłatnej pomocy doradczej oferowanej w tym zakresie przez instytucję doradczą, finansowaną w ramach działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" . W innych przypadkach koszt ten można uwzględnić jako element kosztów kwalifikowanych w zakresie kosztów ogólnych.

Jaka jest Interpretacja przepisu "Uzupełnienia SPO" : "ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych" ?

Zgodnie z przepisami w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach SPO istnieje obowiązek przedkładania zaświadczeń odpowiednich organów o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przy weryfikacji wniosków OR ARiMR opierają się na wydawanych zaświadczeniach. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek. Jeśli z dokumentu wynika, że istnieją zaległości (nawet takie, które są w trakcie spłacania), warunku nie można uznać za spełniony.

Czy koszty uzyskania pełnomocnictwa, poniesione w związku z planowanym projektem, można zaliczyć do kosztów ogólnych?

Nie.

Do jakiej wysokości można kwalifikować wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w poszczególnych działaniach SPO?

Punktem odniesienia podczas oceny wysokości wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w działaniach SPO powinny być stawki zawarte w tabeli "Maksymalne stawki dofinansowania wybranych usług doradczych" , określone w "Uzupełnieniu SPO" w działaniu "Wsparcie doradztwa rolniczego". Należy brać pod uwagę, że stawki odnoszą się jedynie do kosztów wypełnienia formularza wniosku, natomiast nie obejmują kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, ekonomicznej itp.

Czy można uznać wniosek, do którego dołączono warunkową umowę sprzedaży nieruchomości (w związku z prawem pierwokupu przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych)?

Tak, pod warunkiem, że wniosek zostanie uzupełniony (w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania do jego uzupełnienia) o umowę o bezwarunkowym przeniesieniu własności nieruchomości.

Jak w ramach tzw. kosztów ogólnych należy interpretować koszty związane z zarządzaniem projektem?

Czy koszty dotyczące nadzoru autorskiego, czy też obsługi inwestycji należą do kategorii kosztów ogólnych?

Do kosztów związanych z zarządzaniem projektem można zaliczyć usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne takie jak: organizacja realizacji projektu, obsługa finansowa-księgowa, organizacja przetargów, itp. Powyższe koszty muszą być ściśle związane z przygotowaniem i realizacją projektu objętego dofinansowaniem.

Czy do kosztów ogólnych można zaliczyć koszty bankowe - akredytywy?

Zgodnie z przepisami "Uzupełnienie SPO" koszty bankowe nie są objęte dofinansowaniem w ramach programu.