Więcej o kryteriach dostępu

  • pomoc może być przyznana na realizację projektów na obszarach leśnych bezpośrednio uszkodzonych w wyniku naturalnej katastrofy lub pożaru (obszary nadleśnictw wskazanych w części "Zasięg geograficzny" - grupa A) lub na obszarach leśnych nieuszkodzonych, na których istnieje zwiększone zagrożenie na skutek zaistniałej naturalnej katastrofy lub pożaru (obszary nadleśnictw wskazanych w części "Zasięg geograficzny" - grupa B);

  • projekty zgłaszane przez nadleśnictwa, nie uznane za bezpośrednio zniszczone w wyniku naturalnej katastrofy lub pożaru, mogą dotyczyć jedynie działań zapobiegawczych, mających wpływ na zabezpieczenie obszarów leśnych bezpośrednio zniszczonych w wyniku katastrofy;

  • nadleśnictwo, w toku przygotowywania projektu, jest obowiązane do poinformowania właścicieli lasów prywatnych o planowanym projekcie i uwzględnienia w jego zakresie lasów prywatnych, zgłoszonych przez ich właścicieli;

  • projekt współfinansowany w ramach działania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją projektu;

  • realizowane projekty powinny uwzględniać zasady zabezpieczeń przeciwpożarowych w powiązaniu z kategorią zagrożenia pożarowego obszaru leśnego, którego dotyczy projekt;

  • ubiegający się o dofinansowanie projektu nie ma zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.