Refundacja

Refundacji podlegają wyłącznie koszty kwalifikowane projektu dotyczące;

 • pozyskania, zbioru, zakupu nasion, szyszek i owoców oraz ich łuszczenia,

 • przechowywania, przysposobienia i stratyfikacji nasion,

 • zagospodarowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych,

 • produkcji i zakupu materiału sadzeniowego,

 • melioracji agrotechnicznych,

 • przygotowania gleby pod odnowienia, przebudowę, poprawki i uzupełnienia;

 • odnowienia i przebudowy powierzchni leśnych,

 • wykonania poprawek i uzupełnień,

 • pielęgnowania upraw, młodników i drzewostanów,

 • inwentaryzacji i ochrony cennych obiektów przyrodniczych, łącznie z nowelizacją programów ochrony przyrody,

 • budowy i modernizacji obiektów szkółkarskich oraz zakupu maszyn i urządzeń szkółkarskich,

 • budowy i modernizacji elementów zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego,

 • budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej,

 • zakupu maszyn i urządzeń do zagospodarowania i ochrony lasu,

 • ochrony lasu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi,

 • ochrony różnorodności biologicznej,

 • budowy i modernizacji dróg technologicznych i przeciwpożarowych oraz infrastruktury drogowej celem udostępnienia i ochrony kompleksów leśnych,

 • budowy i modernizacji infrastruktury przeciwpożarowej oraz zakupu sprzętu, urządzeń i pojazdów do celów ochrony przeciwpożarowej.

Nadleśnictwa z grupy B mogą realizować jedynie prace wymienione w czterech ostatnich punktach.

Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu są kwalifikowane w wysokości do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu. Obejmują one:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej,

 • przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych, biznesplanów, analiz rynkowych, analiz marketingowych,

 • zaświadczenia, pozwolenia, opłaty i wszelką dokumentację związaną z ich uzyskaniem,

 • nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany,

 • obsługę geodezyjną,

 • usługi dotyczące zarządzania projektem,

 • nabycie patentów i licencji.

Ograniczenia w zakresie kosztów kwalifikowanych

ARiMR nie refunduje kosztów niezgodnych z zasadami ich kwalifikowania oraz takich, które nie są bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Współfinansowaniu w ramach działania nie podlegają również:

 • budowa i modernizacja oraz wyposażenie budowli niezwiązanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

 • koszty administracyjne związane z pełnionym zarządem i wynagradzaniem własnych pracowników,

 • koszty utrzymania obiektów istniejących i powstałych w ramach działania.

VAT oraz koszty leasingu nie są kosztami kwalifikowanymi.