Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

KOMUNIKAT

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadamia, iż w wyniku działań zmierzających do upraszczania procedur ubiegania się o pomoc finansową w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"  oraz mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniającego przepisy rozporządzenia w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 69 poz. 488), od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.04.2006 r., dla projektów w ramach Działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, dla których nie podpisano dotychczas umowy o dofinansowanie projektu, nie istnieje konieczność przeprowadzania procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawców usług lub dostawców towarów.

Nie wyklucza to jednak dalszej możliwości realizacji uproszczonych postępowań przetargowych przez beneficjantów Działania 1.5  "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" , których intencją pozostanie wybór wykonawców i dostawców towarów w ramach tej procedury.

Limit środków na to działanie wynosi ponad 1,83 mld zł.

Nabór "Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu" jest wstrzymany ze względu na wyczerpanie dostępnego limitu środków, przeznaczonych na to działanie.

W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne związane z modernizacją i dostosowaniem do warunków funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej zakładów działających w obszarze przetwórstwa i marketingu produktów rolnych.

Wsparciu podlegają projekty dotyczące:

 • budowy lub modernizacji zakładów produkcyjnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi,
 • inwestycji dotyczących ochrony środowiska, przynoszących wymierny efekt ekologiczny.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych,

 • nie więcej jednak niż 20 mln zł na jeden podmiot w okresie trwania Programu,

 • oraz nie mniej niż 100 tys. zł na jeden projekt.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe, limity wysokości pomocy będą dotyczyły odrębnie każdego z tych podmiotów.

Działanie jest adresowane do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, których przedmiotem działalności jest przetwórstwo produktów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi i rolno-spożywczymi.

Zobacz również:

 1. Więcej o kryteriach dostępu

 2. Forma pomocy

 3. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia

 4. Zawieranie umów i realizacja projektów

 5. Cele działania

 6. Podstawy prawne

 7. Pytania i odpowiedzi

 8. Dane liczbowe

Zobacz również