Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia

Uwaga!

Przypominamy Beneficjentom SPO, że zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt (25_) wniosku Beneficjenta o płatność wszelkie płatności związane z realizacją projektu/etapu projektu muszą być dokonane przed złożeniem w Agencji wniosku o płatność końcową/pośrednią (np. jeżeli wniosek o płatność składany jest 25 dnia danego miesiąca, płatności powinny zostać dokonane najpóźniej w dniu złożenia tego wniosku w Agencji).