Zasady kwalifikowalności kosztów

Zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych kwalifikuje się do współfinansowania wyłącznie w ramach Działań:

  • "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"
  • "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów",

pod warunkiem, że:

  1. sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie podające pochodzenie sprzętu i potwierdzi, że w ciągu ostatnich siedmiu lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej,

  2. cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, oraz

  3. sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.

Jeżeli w zakresie projektu Wnioskodawca zamierza zakupić sprzęt, maszyny lub urządzenia używane, obligatoryjnie do Wniosku beneficjenta o płatność jest zobowiązany załączyć m.in. wycenę wraz z opinią rzeczoznawcy stwierdzającą, że cena zakupu sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych nie przekracza wartości rynkowej oraz, że sprzęt ten ma właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.

W przypadku zakupu nieruchomości (koszt kwalifikowany tylko w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych") oraz maszyn i urządzeń używanych trwale związanych z gruntem, wyceny muszą dokonać rzeczoznawcy majątkowi wpisani do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych (znajdujący się na Liście Rzeczoznawców Majątkowych Ministra Infrastruktury).

W przypadku pozostałego sprzętu, maszyn i urządzeń używanych, wyceny mogą dokonać rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia do dokonywania wyceny np. SITR, SIMP lub inne stowarzyszone w NOT.

Lista rzeczoznawców SITR (Stowarzyszenie naukowo-techniczne inżynierów i techników rolnictwa):www.sitr.pl