Sposób wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego - opis i wersja elektroniczna tabeli ESU

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, w Działaniach: <body>

  • 1.1 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"
  • 1.2 "Ułatwianie startu młodym rolników"

żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego mierzona jest za pomocą wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonej w Europejskich Jednostkach Wielkości (ang. ESU).
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest również podstawą do kwalifikowania gospodarstw do grupy tzw. gospodarstw niskotowarowych, które mogą być wspierane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania "Wsparcie gospodarstw niskotowarowych".
Wyliczanie wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych odbywa się na podstawie "Regionalnych współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich - SGM 2000" (ang. SGM - Standard Gross Margin) dla produktów roślinnych i zwierzęcych, które zostały przygotowane w Zakładzie Rachunkowości Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w Warszawie.
Użytkownik programu wpisuje swoje dane w "jasnożółtych" polach, w arkuszu "Obliczanie ESU". Po wybraniu województwa (w komórce C3), w komórce C4 pojawi się numer, a w komórce C5 nazwa regionu rolniczego do którego należy dane województwo.
W kolumnie "Dane ilościowe o powierzchni upraw i pogłowiu zwierząt" użytkownik powinien wpisać dane dotyczące gospodarstwa, dla którego obliczana jest wartość ESU. Wartość ESU dla danego gospodarstwa pojawi się w komórce G3.

Do obliczeń "ręcznych" wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego można stosować załącznik nr 3 Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Program "Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa Rolnego" ma charakter informacyjny i stanowi narzędzie pomocnicze do określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ESU (European Size Unit). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieautoryzowane zmiany wprowadzone do Programu.

Tabela do wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego.