Oświadczenie sprzedającego sprzęt, maszyny i urządzenia używane

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zasadą nr 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 zakup używanego sprzętu kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli m.in. "sprzedający sprzęt dostarczy deklarację określającą jego pochodzenie oraz potwierdzi, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym" .

Poniżej został zamieszczony wzór oświadczenia sprzedającego w odniesieniu do sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych zakupywanych ze wsparcia w ramach działań: "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" oraz "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" SPO "Restrukturyzacja?" . Ww. wzór został również udostępniony w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim.

Sprzedający wypełnia, podpisuje i przekazuje beneficjentowi SPO Restrukturyzacja? odpowiednią wersję językową oświadczenia, a beneficjent zobowiązany jest złożyć ten dokument w Biurze Obsługi Wniosków Oddziału Regionalnego ARiMR. W przypadku oświadczeń składanych w języku obcym na zamieszczonych poniżej drukach, nie ma konieczności ich tłumaczenia na język polski.

Oświadczenia sprzedającego składane w innych niż poniżej udostępnione wersjach językowych lub na innych wzorach formularzy, będą przyjmowane jedynie wraz z poświadczonym notarialnie tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia ponosi beneficjent i nie może on podlegać refundacji w ramach SPO "Restrukturyzacja?" .
fileadmin/pliki/zdjecia_strony/1037/oswiadczenie_sprzedajacego_pl.pdf