Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach SPO "Restrukturyzacja ... " i docelowo w ramach PROW 2007 - 2013

Wykonana na zlecenie ARiMR ekspertyza w zakresie jednolitej metodyki wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń będzie wykorzystywana jako wzór metodyki poprawnego określania wartości rynkowej ww. sprzętu. Pozwoli to na stworzenie optymalnych warunków dla możliwie jednolitego podchodzenia rzeczoznawców do dokonywania wycen w tym zakresie.

Przyjęty w ekspertyzie wzór będzie stosowany przez rzeczoznawców działających na zlecenie Biur Obsługi Wniosków Oddziałów Regionalnych ARiMR weryfikujących rzetelność wycen zlecanych przez beneficjentów, jak również przez pracowników Biur Obsługi Wniosków przy rozpatrywaniu wniosków o płatność w ramach SPO "Restrukturyzacja ?" , a także docelowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wskazane jest również, żeby materiał ten stanowił podstawę sporządzania wycen przez rzeczoznawców działających na zlecenie beneficjentów.

Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń będzie stosowana przez ARiMR od 9 lipca 2007 roku, tj. po 2 miesiącach od jej opublikowania.

Informacja dla Beneficjentów działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zainteresowanych zakupem używanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz rzeczoznawców sporządzających wyceny używanego sprzętu rolniczego na potrzeby Beneficjentów ww. działania.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty zakupu maszyn lub urządzeń używanych nieprzekraczające ich wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń, jeżeli:

  1. w dniu zakupu nie były one starsze niż 5-letnie,

  2. nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej;

  3. mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy;

  4. ich zakup będzie potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu;

  5. zostały zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży takich maszyn lub urządzeń.

Zgodnie z załącznikiem do Umowy przyznania pomocy, zawieranej z ARiMR przez Beneficjenta działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz z Instrukcją do Wniosku o płatność, w przy